STANOVY SPOLKU

Stanovy spolku

Stanovy Divadelního spolku Krakonoš

Vysoké nad Jizerou.

 

§ 1 Základní ustanovení.

 

1. Divadelní spolek Krakonoš (dále jen DSK), založen podle zákona o sdružování občanů Sb. z. č. 83/90, se s činností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ), považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. a vystupuje jako právnická osoba s vlastní právní subjektivitou.
2.  DSK je dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, otevřená všem osobám, které splňují podmínky uvedené ve Stanovách DSK.
3. Okruh působnosti DSK je v celé ČR i v zahraničí a dle dohody spolupracuje s ostatními osobami, organizacemi a zařízeními v ČR i v zahraničí.
4. Sídlem DSK je divadelní budova KRAKONOŠ, č.p.302 ve Vysokém nad Jizerou, PSČ 512 11.
5. Statutárním orgánem DSK je Starosta.
6. DSK se řídí svými stanovami a ostatními platnými právními předpisy ČR.

§ 2 Poslání.

1.  Udržet a rozvíjet nejstarší nepřetržitou amatérskou divadelní tradici ve střední Evropě.
2.  Přispívat k morální a duchovní obrodě českého národa, s ohledem na hlubokou kulturní tradici regionu.
3.  Podporovat estetické cítění zejména dětí a mládeže a za tím čelem vytvářet podmínky pro práci kulturních kroužků (divadelních, hudebních, loutkové scény, pěveckých, tanečních a jiných).

§ 3 Činnost spolku.

1. Hlavní činnost spolku směřuje k naplňování poslání, tak jak je stanoveno v § 2 a to tím, že organizuje činnost v oblasti kulturní a společenské (zejména uvádění divadelních představení), vyhlašuje kulturní soutěže a přehlídky.
2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší: dle dohody poskytuje kulturní, společenské, technické, agenturní, reklamní, informační a jiné služby a provádí obchodní činnost.
3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

§ 4 Členství v DSK, jeho vznik a zánik.

1. DSK má členy :

a) Řádné (činné) Řádnými (činnými) členy se mohou stát osoby fyzické nebo právnické, které se přihlásí k DSK, chtějí aktivně pracovat v jeho intencích, daných těmito stanovami a platí členský příspěvek stanovený valnou hromadou DSK.
b) Přispívající Členy přispívajícími se mohou stát osoby fyzické nebo právnické, které se písemně zaváží podporovat DSK ročním příspěvkem, jehož vši stanoví valná hromada DSK.
c) Zakládající Členy zakládajícími se mohou stát osoby fyzické, které složí jednou provždy do pokladny DSK finanční příspěvek ve vši minimálně 10 ti násobku řádného ročního členského příspěvku a osoby právnické ve vši minimálně 50 ti násobku řádného ročního členského příspěvku.
d) Čestné Čestnými členy může valná hromada zvolit fyzické osoby, které prokázaly zvláštní zásluhy o uskutečnění cílů a poslání DSK. Čestní členové neplatí členské příspěvky.

2. Členství vzniká splněním některé z podmínek uvedených v bodě 1 § 4 a zápisem nového člena do matriky DSK. O přijetí nového člena rozhoduje v souladu s bodem 1 § 4 výbor DSK nebo valná hromada.
3. Členství v DSK je nepřenosné.

4. Členství zaniká :

a) Dobrovolným vystoupením z DSK. Dobrovolné vystoupení musí být písemně oznámeno a prokazatelně doručeno výboru DSK, přičemž vystupující je povinen zaplatit případné dlužné příspěvky.
b) Vyloučením pro nedodržování stanov. Vyloučení smí být provedeno pouze na základě usnesení valné hromady na návrh výboru DSK.
c) Úmrtím u osob fyzických nebo zánikem u osob právnických.
d) Likvidací či zánikem DSK.

§ 5 Práva a povinnosti členů.

 

1. Člen DSK má právo:

a) Účastnit se valné hromady, požadovat na ní vysvětlení, uplatňovat návrhy, hlasovat na valné hromadě a členských schůzích a tím se podílet na řízení DSK.
b) Předkládat výboru DSK prostřednictvím jeho členů, nebo osobně, návrhy a připomínky k činnosti DSK.
c) Řádný(činný) člen a ze zakládajících členů fyzické osoby, starší 18ti let má právo volit a být volen do orgánů DSK.
d) Podílet se na výhodách, které DSK poskytuje svým členům.
e) Na vlastní žádost obdržet kopii zápisu z jednání valné hromady.
f) Být na požádání informován kterýmkoli členem výboru o práci a jednáních výboru, přijatých usneseních, atd.
g) Právnické osoby vykonávají členská práva prostřednictvím zmocněných zástupců. Každou právnickou osobu zastupuje jeden zástupce.

2. Člen DSK má povinnost :

a) Řídit se stanovami DSK, usneseními řídících orgánů DSK a společně dohodnutými ujednáními.
b) Řádně a včas platit členský příspěvek.
c) Pečovat o majetek DSK tak, aby nedošlo k jeho odcizení, ztrátě, znehodnocení nebo zneužití.
d) Dbát na dobrou pověst a reprezentovat dobré jméno DSK.
e) Každý řádný zakládající člen má povinnost přispívat svojí prací k plnění poslání a hlavních úkolů DSK.

§ 6 Správa a vnitřní organizace DSK.

1. Orgány DSK:

a) Valná hromada
b) Starosta
c) Výbor DSK
d) Kontrolní a revizní komise
e) Smírčí rada Správní rok je totožný s rokem kalendářním.

2. Valná hromada Je nejvyšším rozhodujícím orgánem DSK.

a) Řádnou valnou hromadu svolává starosta DSK nejméně 1x za rok
b) Mimořádná valná hromada se koná na základě usnesení výboru nebo požádá-li o to písemně, prostřednictvím výboru, alespoň jedna třetina členů a udá-li zároveň důvod svolání mimořádné valné hromady. Je-li svolána na žádost členstva, musí se tak stát do 14 ti dnů po předložení žádosti.
c) Řádná valná hromada musí být svolána pozvánkami, zaslanými členům nejméně 14 dní předem a k pozvánkám musí být připojen její program.
d) Valné hromadě náleží:

• Schvalovat a měnit stanovy DSK.
• Volit starostu a orgány DSK z řad členů v souladu s bodem 1c) § 5.
• Stanovit vši příspěvků členů řádných a přispívajících.
• Přijímat a schvalovat zprávy výboru o činnosti DSK za uplynulé správní období, zprávy kontrolní a revizní komise a rozpočet na příští správní rok.
• Rozhodovat o nabytí nebo prodeji nemovitého majetku a cenného movitého majetku DSK.
• Vylučovat členy a volit členy čestné.
• Usnášet se o zrušení DSK v souladu s § 9.

e) Valné hromadě předsedá starosta DSK.
f) Valnou hromadu tvoří všichni přítomní členové DSK.
g) Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň 1/2 členů DSK. Není-li tento počet členů přítomen v době ustanovené pro počátek konání valné hromady, koná se valná hromada o půl hodiny později a může se usnášet bez ohledu na počet přítomýnch členů.
h) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných členů. K usnesení o změně stanov a o nakládání s nemovitým a ostatním majetkem vymezeným valné hromadě je potřeba souhlasu 2/3 většiny přítomných členů.
i) Volby se konají zpravidla jako tajné, pomocí hlasovacích lístků. Souhlasí-li alespoň 2/3 přítomných, lze volit aklamací. Volby všech orgánů DSK probíhají 1x za 4 roky. V mimořádných případech je starosta spolku oprávněn vyhlásit volby mimořádné.

3. Starosta DSK Starosta stojí v čele DSK, je jeho statutárním orgánem.

a) Starosta jedná navenek za DSK samostatně.
b) Starosta je volen valnou hromadou. Kandidáty na starostu navrhuje výbor ze svých řad.
c) Není-li starosta schopen vykonávat svoji funkci, je zastupován jednatelem DSK, který po tu dobu přebírá i pravomoci a působnost statutárního orgánu. Nemůže-li ani jednatel plnit svůj kol, zastupuje starostu nejstarší člen výboru.
d) Starosta svolává a řídí schůze výboru a minimálně 1x za rok valnou hromadu.
e) Podepisuje spolkové listiny, dokumenty závažnějšího charakteru podepisuje spolu s jednatelem DSK.
f) Ve spolupráci s pokladníkem poukazuje finanční platby.
g) Za svou činnost se starosta zodpovídá valné hromadě.

4. Výbor DSK Je řídícím orgánem DSK v období mezi dvěma valnými hromadami.

a) Výbor má včetně starosty, voleného valnou hromadou, celkem 13 členů, kteří jsou rovněž voleni valnou hromadou v souladu s bodem 1c) § 5.
b) Na své ustavující schůzi, která se koná bezprostředně po zvolení nového výboru, nově zvolený výbor nejprve navrhne ze svých členů kandidáty na funkci starosty. Po zvolení starosty valnou hromadou zvolí výbor ze svých členů jednatele, pokladníka a matrikáře.
c) Výbor spolku rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují valné hromadě. Při své činnosti se řídí rozhodnutími valné hromady. Přísluší mu zejména přijímat nové členy, zřizovat sekce, kroužky, spravovat majetek, vyřizovat provozní a ostatní běžné záležitosti. Zejména však pečuje o to, aby čel a poslání DSK byly co nejčelněji prováděny a naplňovány.
d) Výbor se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 2 měsíce. Starosta je povinen svolat výbor nejpozději do jednoho týdne, požádá-li o to alespoň 1/3 členů výboru. Schůze výboru řídí starosta.
e) K platnému usnesení výboru je třeba přítomnosti nejméně 7 členů výboru. Usnášení se děje prostou většinou hlasů přítomných, oprávněných k hlasování. O usneseních výboru jsou jeho členové povinni na požádání informovat kteréhokoli z členů DSK.
f) Výbor může v případě potřeby svolávat členské schůze. O jejich konání informuje členy na veřejně přístupném spolkovém místě, či jinými dostupnými informačními prostředky. Účelem těchto schůzí je, aby členové mohli být informováni o činnosti DSK, mohli o ní rokovat a dávat podměty výboru a ostatním orgánům DSK. Členská schůze se může usnášet, je-li přítomna alespoň 1/10 členů a to prostou většinou přítomných členů. Usnesení členské schůze není pro výbor zavazující, ale musí ho řádně projednat na své nejbližší schůzi.

5. Kontrolní a revizní komise Má tři členy a je volena v souladu s bodem 2i) § 6 a to tak, aby se její funkční období neshodovalo s funkčním obdobím ostatních orgánů DSK. Namátkově kontroluje všechny oblasti hospodaření DSK. Kontroly provádí nejméně 1x za rok. Závady zjištěné během správního roku sděluje neprodleně výboru a valné hromadě pak předkládá ke schválení kontrolní a revizní zprávu.
6. Smírčí rada Na základě písemné žádosti předané výboru rozhoduje spory vzniklé ze spolkového poměru. Do smírčí rady si každá ze stran jmenuje dva členy DSK. Jednoho člena do rady jmenuje výbor. Rada rozhoduje prostou většinou všech svých členů. Proti rozhodnutí smírčí rady je možno se do 15 ti dnů odvolat k výboru DSK. Jeho rozhodnutí je konečné, nevylučuje však postoupení sporu k přezkoumání soudu.
7. Ostatní činovníci DSK

a) Jednatel – vede běžnou agendu DSK a vyřizuje běžnou korespondenci. Pořizuje zápisy ze schůzí a zodpovídá za jejich archivaci. Zastupuje starostu a přebírá pravomoci a působnost statutárního orgánu v případě, že starosta není schopen vykonávat svoji funkci.
b) Pokladník – spravuje finanční prostředky DSK ve spolupráci se starostou a ývborem. Přijímá finanční hotovosti a vyplácí starostou poukázané finanční prostředky z majetku DSK.
c) Matrikář – vede evidenci členů DSK a vybírá od nich členské příspěvky, které následně odevzdává pokladníkovi.

 

§ 8 Majetek a hospodaření.

1. Potřebné hmotné a finanční prostředky si DSK zabezpečuje:

a) Členskmi příspěvky
b) Vtěžky z vlastní činnosti kulturní, společenské a jiné.
c) Přijatmi dary, dotacemi a podporami.
d) Ostatní vdělečnou činností .

2. Veškeré získané prostředky musí bt využívány ve smyslu těchto stanov k financování činností naplňujících poslání DSK a k vytváření potřebnch podmínek pro realizaci těchto činností. Prostředky DSK nesmějí bt používány k obohacování fyzickch ani právnickch osob. To nevylučuje použití prostředků k charitativním čelům. Vjimku z tohoto ustanovení tvoří odměna sjednaná na základě platnch smluv.

3. DSK nabvá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za čelem řádného naplňování svého poslání. Majetek DSK se skládá z nemovitostí a majetku movitého hmotného i nehmotného. O nemovitém majetku (budovy, pozemky) a majetku movitém v hodnotě nad 50 tis. Kč rozhoduje pouze valná hromada. O majetku movitém v hodnotě do 50 tis. Kč rozhoduje vbor DSK.

4. Finanční prostředky přiděluje starosta DSK na návrh vboru.

5. Smlouvy k zabezpečení činnosti podepisuje starosta DSK nebo jednatel jako jeho zástupce dle bodu 7a) § 6 , popřípadě v dílčích oblastech starostou zplnomocněnčlen DSK.

6. Kontrolní činnost provádí namátkově (nejméně však 1x za rok) kontrolní a revizní komise, a to ve všech oblastech hospodaření DSK.

 

§ 9 Zánik spolku.

1. DSK může zaniknout dobrovolnm rozpuštěním nebo z důvodu stanoveného zákonem.
2. K dobrovolnému rozpuštění DSK může dojít usnesením valné hromady svolané jedině s tímto jednacím bodem.
3. K platnosti usnesení o dobrovolném rozpuštění DSK je třeba přítomnosti alespoň 2/3 všech členů a 3/4 hlasů všech přítomnch. Nedosáhne-li se přítomnosti 2/3 členů, musí bt do 14 ti dnů svolána nová valná hromada, která rozhodne i za nižšího počtu přítomnch a to 3/4 většinou.
4. Při zániku DSK, rozhodne valná hromada o způsobu, jak bude naloženo s majetkem a pověří jednoho nebo několik členů provedením likvidace.
5. Majetek DSK v případě jeho zániku lze použít pouze ke kulturním čelům blízkm poslání spolku dle § 2 těchto stanov.
6. Neučiní-li likvidátor stanovendle bodu 4 § 9 do 6 kalendářních měsíců od zániku DSK opatření ohledně majetku, připadne tento do správy města Vysoké nad Jizerou. I v tomto případě však smí bt majetku DSK použito pouze pro čely uvedené v § 2 těchto stanov.

 

§ 10 Závěrečná ustanovení.

1. Stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 11. března 2016.
2. Stanovy nabvají činnosti dnem jejich schválení valnou hromadou .
3. Nabytím činnosti těchto stanov přestávají platit původní Stanovy spolku ze dne 7. března 2008, zaregistrované Ministerstvem vnitra české republiky dne 25.dubna 2008 pod číslem jednacím. VSP/1-3553/90-R.

 

Ve Vysokém nad Jizerou dne 11. března 2016 Karel Bárta st. Starosta DSK

Eva Macháčková Jednatelka DSK

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva 2018

(výtah ze zprávy jednatelky spolku pro valnou hromadu 9.3.2018)

Rok se s rokem sešel a my sedíme opět na malém sále abychom zavzpomínali na minulý rok. A jak jsme jej zahájili? Hned 6. ledna zkouškou Ševcovské pohádky. Třetí repríza Sborovny byla na druhý den 7. ledna ve Vysokém a 8. ledna se Ševcovská pohádka aneb Jak se ševcem šili čerti odehrála v Nové Pace.

Novou pohádku – Nezbednou pohádku, začíná zkoušet opět Martin Hnyk a to 13. ledna. A do generálky 18. dubna se zkouší ještě 20 x. Posezení s Krakonošem bylo uvedeno 14. ledna ve Lhotce.

A dostáváme se k výborovým schůzím. První byla 19. ledna a následně jsme se sešli ještě 8x. Na výborové schůzi 9. března jsme si odsouhlasili složení stavebního výboru k zajištění rekonstrukce divadelních skladů (bývalé hasičské zbrojnice) a to : Karel Bárta st., Vladimír Brtek, Josef Hejral, Jan Pohanka a Jan Vaverka ml.. Programem schůzí mimo běžně projednávaných akcí byla příprava Valné hromady, upřesnění prodeje vstupenek a abonentních vstupenek, zajištění turistických vizitek, úpravy dámské a následně pánské šatny a již zmiňované rekonstrukce skladů.

20. ledna zemřel pan Karel Bartoníček, nejstarší člen našeho spolku.Tentýž den na malém sále byla přednáška „Jak vést děti k opravdovým hodnotám“ pořádaná Městskou knihovnou a MAS Jilemnice.

Fotbalový oddíl TJ Vysoké n.J. pořádal na velkém sále 27. ledna Fotbalový bál.

Holky z kalendáře byly odehrány na zájezdech: 28. ledna v Desné, 29. ledna v Libštátě, 6. února v Liberci-Vratislavicích a 29. dubna v Nové Pace.

V neděli 5. února jsme pořádali Maškarní bál pro děti a 11. února Maškarní bál pro dospělé s názvem „Až se bude psát rok …. „.

Od 7. února do 14. března byla odehrána o jarních prázdninách 9x loutková pohádka Začarovaný les. Z toho 1. března byla přítomna Česká televize s natáčením do pořadu Folkloristika, vysílaného v televizi 22. dubna. Posezení s Krakonošem bylo uvedeno od 9. února každý čtvrtek až do 16. března.

V pátek 17. února jsme se sešli na malém sále při Valné hromadě spolku. Byla zhodnocena činnost jednotlivých sekcí a seznámení s plánem činnosti pro rok 2017. Dále byl projednán a odsouhlasen investiční plán rekonstrukce skladů.

25. února po závodech Po staru pořádala nemocnice na velkém sále bál.

3. března byla ve Vysokém n. Jiz. uvedena repríza Sborovny. 4. března odehrána v Rokytnici n. Jiz., 7. dubna v Jablonci n. Jiz., 19. dubna opět ve Vysokém a 23. dubna na přehlídce v Miletíně. Zde Čestné uznání obdržela Svatka Hejralová a Jana Vodseďálková za herecký výkon a cenu za herecký výkon Josef Hejral. Další reprízy byly 23. září v Libštátě, 10. listopadu v Kutné Hoře, 11. listopadu v Libošovicích a 18. a 19. listopadu na zájezdu v Brněnci. Před jednotlivými reprízami byly vždy zkoušky.

11. března byla ve Vysokém n. J. derniéra pohádky Jak se ševcem šili čerti. Odehrána byla včetně premiéry a derniéry celkem 16 x.

13. března zemřel František Vodseďálek se kterým jsme se rozloučili 17. března v Semilech a zavzpomínali na něj při karu na malém sále.

První schůzka stavebního výboru k rekonstrukci divadelních skladů byla 3. dubna a následně 11. dubna.

Generálka na pohádku byla 13. dubna a Nezbedná pohádka Josefa Lady v režii Martina Hnyka měla premiéru o Velikonocích 16. dubna odpoledne a večer první reprízu.

Posezení s Krakonošem bylo uvedeno 20. dubna v Harrachově a 4. července na Dřevosochání ve Františkově.

Ve dnech 21. a 23. dubna byla pronajata celá budova pro Kongres UCHR.

Pro vánoční premiéru vybrala Marie Brtková-Trunečková hudební komedii Jiřího Janků a Petra Svojtky – Bedřich Smetana: The Greatest Hits. První setkání účinkujících svolala na 5. května. Zkoušek do vánoc bylo neuvěřitelných 53.

Žáci Základní školy Turnov byli na exkurzi po divadelní budově 30. května.

3. června byl pronajat malý sál pro účinkující pěveckého sboru HLAHOL Tábor, který vystupoval v kostele. Tentýž den odpoledne byla odehrána loutková pohádka pro děti Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Město ¨Vysoké n. Jiz. pořádalo pro školy na velkém sále 9. června besedu o drogové prevenci.

11. června zemřel Vlastimil Ondráček z Karlových Varů, který byl též členem našeho spolku.

29. června vystoupili na velkém sále žáci Základní školy s programem „9 let v okovech“ pro veřejnost a 30. června na slavnostním zakončení školního roku 2016-2017.

Pro děti jsme pořádali v prostorách parku a u divadla v neděli 9. července Pohádkový park s názvem Cesta kolem světa za 80 dní, pro děti za 80 minut. Dětí se zúčastnilo 200, a cca 400 dospělých. Pro účastníky bylo připraveno v propadle „sousedské posezení“.

Pro letní prázdniny byla nastudovaná nová loutková pohádka Konec čarodejnice, která byla odehrána 8x. Letní posezení s Krakonošem na malém sále bylo 13., 20. a 27. července.

Do Vysocké pouti 5 srpna se zapojil i náš spolek, Krakonoš – Martin Hnyk a ukázky z pásma Posezení s Krakonošem.

Tři zkoušky a Nezbedná pohádka byla odehrána 11. srpna v Roprachticích.

Další ročník divadelního pochodu „Memoriál Mirka Morávka“ byl v sobotu 2. září. Sešli jsme se u divadla, procházkou na náměstí a odtud nás autobus odvezl do Bozkova. Návštěva Bozkovských jeskní, výstup na ochoz bozkovského kostela odkud byl nádherný rozhled po okolí. A pak už pěší cestou k Vysokému. Počasí bylo nádherné, o občerstvení bylo postaráno, tak nám cesta rychle uběhla. Posezení u Krakonoše bylo též zajištěno a tak jsme ještě poseděli u opékání buřtů a se skleničkou dobrého moku. Tentokrát se nás zúčastnilo 26.

Ukázky z pásma Posezení s Krakonošem byly uvedeny na Srazu harmonikářů v Roprachticích 23. září a na pouti v Rokytnici nad Jizerou 30. září.

S Posázavským Pacifikem jsme se rozloučili 27. září při úklidu scény, rekvizit a kostýmů a posezením na malém sále. Oficiální derniéra nevyšla, tak alespoň taková soukromá.

Měsíc říjen je pro nás měsícem přehlídky, přípravami, starostmi, zajištěním všeho potřebného. Aby budova byla vyšperkovaná se scházíme na brigádě 7. října. Vlastní přehlídka, tedy její 48. ročník se konal od 13. do 21. října. Co říct k přehlídce? Předání klíčů před divadlem, vítání a loučení se soubory, semináře, společenské večírky u Medvěda a hlavně divadelní představení. Hostem přehlídky byl v neděli 15. října Milan Schejbal. Půdička byla věnovaná vzpomínce na Vlastíka Ondráčka, který bude pro nás vždy nezapomenutelnou postavou přehlídek. Návštěvníky opět lákala divadelní hospůdka s názvem U hříšné duše. Velkou pomocí pro divadelní kuchyňku byl nákup myčky na nádobí. Nejprve jsme měli obavy z jejího fungování, ale nakonec byla velkým pomocníkem. Počasí v prvních přehlídkových dnech bylo téměř letní a tak nápad na uskutečnění „podzahrádky“ (posezení venku u divadla) s názvem „Nahoře s a dole bez „ (rozuměj obsluhu, byť si to někteří návštěvníci vykládali po svém) byl nádherným nápadem. Kdy v říjnu můžeme posedět venku jen v tričku a kraťasech. A k tomu se skleničkou dobrého moku, kávičky a i pivečka poslaného výtahem za pomoci provazu a košíku obsluhovaného Vláďou Brtkem. A jak to bývá, týden uběhl jako voda a byla sobota večer, slavnostní zakončení přehlídky, poslední setkání s přáteli a loučení. Loučení a přání setkat se opět příští rok. Pro nás už na druhý den, úklid a vzpomínky na chvíle strávené s přáteli a zhodnocení toho co se nám povedlo a co třeba i ne. Tak zas za rok.

Po dvou zkouškách byla Nezbedná pohádka 3. listopadu odehrána v Jablonci nad Jizerou.

4. a 11. listopadu byla pronajata klubovna a malý sál ke zkouškám a následně bylo na malém sále uvedeno Pásmo originální poesie, hudby a písní v podání tvůrčího uskupení Naladění.

Členové spolku účinkující v pásmu Posezení s Krakonošem se podíleli na programu Rozsvícení vánočního stromku 25. listopadu.

S nadcházejícím prosincem se zkouší nová loutková pohádka Oslíčku, otřes,se ! Ta byla uvedena 7. prosince pro děti Mateřské školy z Jablonce nad Nisou s Mikulášskou nadílkou. A tentýž den bylo pásmo Posezení s Krakonošem uvedeno na zájezdu v Zásadě.

9. prosince byl pronajat malý sál jako zázemí pro účinkující na Adventním koncertu v kostele, pořádaného UCHR. Ten samý den bylo Posezení s Krakonošem uvedeno ve zkrácené verzi ve Studenci a to venku a celé pásmo pak na zájezdu v Neratovicích 15. prosince.

Čtvrtá repríza Nezbedné pohádky byla uvedena 10. prosince v Libošovicích.

Druhý Adventní koncert, tentokrát koncert smyčcových orchestrů se konal16. prosince na velkém sále a pořádala ho ZUŠ Semily.

Poslední letošní pásmo Posezení s Krakonošem v roce bylo 22. prosince opět na malém sále ve Vysokém.

Vánoční premiéra hudební komedie Bedřich Smetana: The Greatest Hits pod režijním vedením Mařenky Brtkové Trunečkové byla 25. prosince. Sál byl zaplněn do posledního místečka a diváci se moc bavili. Představení bylo moc pěkné. K tomuto představení mne zaujala věta Mařenky Brtkové Trunečkové uvedená ve Větrníku, kdy na otázku zda má nějaké ohlasy na premiéru citovala jednu divačku: „Výkony báječné, hudba skvělá, ale jak mohli Smetanu takhle znesvětit“. První repríza byla na druhý den na Štěpána 26. prosince odpoledne.

Poslední akcí v divadle v roce bylo uvedení loutkové pohádky Oslíčku, otřes, se! 28. prosince.

Silvestr, jako vždy poslední akce v roce se nekonal, ale jako již tradičně jsme zavítali k rozhledně U borovice, abychom se pokochali pohledem na poslední západ slunce tohoto roku. A ač tomu počasí při odchodu od divadla v 15,00 hod. v počtu 8 lidí vůbec nenapovídalo, dokonce i pršelo a dohlednost asi 20 metrů, tak při příchodu k rozhledně jakoby sám mocný Krakonoš vytáhl roletu a v průhledu mezi Kozákovem a Ještědem nám dovolil pokochat se pohledem na zapadající slunce. Po patnácti minutách se průzor opět zahalil do mraků a my jsme si po příchodu zpět do Vysokého popřáli pěkného silvestra a spokojený a pohodový rok 2018. Tolik slova Martina Hnyka.

A tak jsme se dostali na konec roku 2017. A v roce 2018 nás mimo pravidelných divadelních akcí čeká velká akce – oslava 100. let vzniku Československé republiky. A jak jsme vše zvládli se dozvíme příští rok.

Děkuji za pozornost

Eva Macháčková, jednatelka DS

Výroční zpráva 2017

( výtah ze zprávy jednatelky spolku pro valnou hromadu 17.2.2017 )

Rok 2016 jsme začali druhou a třetí reprízou komedie Holky z kalendáře a to druhého a osmého ledna. 20. ledna jsme se sešli na první výborové schůzi a během roku ještě desetkrát. Mimo běžně projednávaných akcí byla příprava Valné hromady, oslav 230. let divadelní tradice a stálým bodem i rekonstrukce požární zbrojnice.

28. ledna byla odehrána ve Vratislavicích dvanáctá repríza Pacifiku ,další následovaly 30. ledna v Ústí nad Orlicí, 12. března v Desné, 13. března v Jilemnici, 22. dubna v Jablonci nad Jizerou, 23. dubna ve Vrchlabí, 18. června v Radouni. 3. srpna jsme v rámci nominace z Krakonošova divadelního podzimu 2015 odehráli 2x Zločin v Posázavském Pacifiku na Jiráskově Hronově. Na slavnostním zahájení Jiráskova Hronova náš divadelní spolek Krakonoš obdržel Cenu Pavla Dostála za přínos českému amatérskému divadlu. Další představení byla uvedena 5. listopadu v Nové Pace a 6. listopadu v Tanvaldě.

Musím se ale vrátit na počátek roku a to 29. ledna kdy se konal na velkém sále bál fotbalistů.

Od 2. února do 8. března se každé úterý mimo 16. února odehrála loutková pohádka Kašpárek, Škrhola a Pivoňka. Taktéž pásmo Posezení s Krakonošem se o jarních prázdninách odehrálo každý čtvrtek počínaje 4. únorem a konče 10. březnem. V neděli 7. února jsme pořádali dětský Maškarní bál a v sobotu 13. února bál pro dospělé s názvem “Maškarní bál aneb večer u televizní obrazovky”. Ještě před bálem, v pátek 12. února, byla na malém sále beseda s Blankou Herčíkovou s názvem “Učitelkou v Himaláji”.

Po dvou zkouškách a veřejné generálce 19. února jsme Malované na skle odehráli 20. února v Novém Bydžově. Hostující divadlo z Ústí na Orlicí pak ve Vysokém odehrálo v pátek 4. března představení “V rytmu tanga”.

11. března jsme se sešli na malém sále na Valné hromadě, která byla po čtyřech letech volební. A tak po zhodnocení činnosti jednotlivých sekcí za rok 2015 a seznámením s úpravou Stanov byly provedeny volby nového výboru divadelního spolku na další čtyři roky. Zvoleni byli : Bárta Karel, Brtek Vladimír, Brtková Trunečková Marie, Hejral Josef, Hejralová Svatka, Hnyk Martin, Macháčková Eva, Nesvadba Robert, Pohanka Jan, Poloprutská Martina, Škodová Marcela, Vaverka Jan a Vaverka Jan mladší. Jako další byli zvoleni : Mráček Jindřich, Hnyková Zdeňka, Pohanková Magda, Dvořáková Alice a Karel Bárta mladší.Na návrh nového výboru byl starostou spolku zvolen opět Karel Bárta starší.

Posezení s Krakonošem bylo uvedeno 17. března ve Velkých Hamrech, 19. března ve Lhotce a 16. dubna v Šárovcově Lhotě. Holky z kalendáře jsou odehrány na velikonoce v neděli 27. března a další reprízy jsou 1. a 2. dubna.

11. dubna jsme v Ústí nad Orlicí obdrželi za představení Zločin v Posázavském Pacifiku, které jsme odehráli 30. ledna ocenění Orlickou Thálii.

Podkrkonošská společnost přátel dětí se zdravotním postižením pořádala ve Vysokém 14. dubna již 19. cyklus akcí s názvem Patříme k sobě.

Na krajské přehlídce Jizerské oblasti v Josefově Dole 6. května jsme odehráli Holky z kalendáře. Hodnocení poroty ? Čestné uznání za režii obdržela Mařenka Brtková Trunečková a herecký výkon Vladimír Vodseďálek. Cenu za scénografii Vladimír Brtek a Josef Hejral. Za herecký výkon Jana Drozenová. A to hlavní – doporučení na Krakonošův divadelní podzim do Vysokého nad Jizerou.

12. května na “Spanilé jízdě na kolech” v Českém Šumburku v rámci doprovodného programu jsme vystoupili s ukázkou z představení “Republika za koně a fotbal”.

19. května byl pronajat velký sál pro ÚPCHR na divadelní představení “Filumena Marturano”. A po zkouškách na Malované na skle jsme uvedli 26. června jeho 33. reprízu v divadle Bolka Polívky v Brně.

29. a 30. června se žáci deváté třídy ZŠ rozloučili se školní docházkou divadelním představením na velkém sále s názvem “35”.

O letních prázdninách se v červenci každé úterý odehrála loutková pohádka “Dlouhý, Široký a Bystrozraký “ a každý čtvrtek pásmo Posezení s Krakonošem. Pro děti jsme připravili Pohádkový park 17. července tentokrát s Karlem IV. Dětí se zúčastnilo 190 a to nepočítaje doprovod a ostatní návštěvníky. Občerstvení bylo připraveno jak v parku, tak i v propadle divadla.

Oslavy 230. let divadelní tradice proběhly ve dnech 22. a 23. července. Zahájeny byly na velkém sále slavnostním zasedáním zastupitelů města . Předána byla ocenění Divadelního spolku, Ceny města Vysokého a ocenění Svazu českých divadelních ochotníků. Po slavnostním zasedání následovala vernisáž výstavy v budově divadla a večer derniéra muzikálu Malované na skle. Druhý den oslavy pokračovaly znovu otevřením divadelní stezky “Po stopách divadelních předků”. A následně uctění památky divadelníků na místním hřbitově. U divadla byly připraveny stánky s občerstvením a před budovou proběhl program dechové hudby Táboranka, hudebníků ZUŠ z Jablonce nad Jizerou, vše proloženo divadelními výstupy a volná zábava pokračovala za krásného počasí. Více k oslavám se rozepisovat nebudu, neboť podrobně byl Svatkou Hejralovou uveden opět článek ve Větrníku, který přikládám k této zprávě včetně seznamu oceněných.

Do programu Vysocké pouti 7. srpna se též zapojili členové divadelního spolku.

27. srpna jsme pořádali další ročník divadelního pochodu “Memoriál Mirka Morávka”. Počasí bylo překrásné, putovali jsme směrem na Nístějku, dále na Hradsko, do Jablonečka a přes Třická vrcha zpět do Vysokého. V horkém počasí bylo doprovodné vozidlo záchranou před vyschnutím. Účast byla ohromující, bylo nás jedenáct. Škoda, pochod to byl velice pěkný. A závěr? Poseděli jsme za divadlem, opekli buřtíky a osvěžili se dobrým mokem.

V průběhu srpna se začala zkoušet komedie Jaromíra Břehového “Sborovna” v režii Ivana Hanuše a Jana Hejrala. Do vánoc proběhlo 33 zkoušek.

Pásmo Posezení s Krakonošem bylo uvedeno na zájezdu v Plavech 3. září. Martin a Zdenka Hnykovi a Zdenka Fučíková vystoupili krátkým programem na “Srazu harmonikářů” 24. září v Roprachticích.

V úterý 27. září jsme se sešli na malém sále k projednání organizace Krakonošova divadelního podzimu po stránce souborové a v sobotu 1.října na přehlídkovou brigádu.

Zkoušky na pohádku a Holky z kalendáře a je tu již 47. ročník KDP, který proběhl ve dnech 9.-17.října. Každý kdo mohl opět přiložil ruku k dílu, aby průběh přehlídky proběhl hladce a návštěvníci jako každý rok odcházeli s tím, že krásná atmosféra a pohostinnost našeho souboru je bude vracet zpět. Celý týden byl naplněn bohatým programem. Na půdičce byla výstavka k 230ti letům od počátku divadla ve Vysokém. Název naší hospůdky byl “U Bruncvíka”. Návštěvníci si mohli prohlédnout na stěnách chodeb divadla osvětlené panely o historii spolku a na malém sále nově zrestaurovaný spolkový prapor z roku 1870. Hostem přehlídky byl tentokrát herec Jaromír Nosek. Náš divadelní spolek odehrál ve středu 12. října 2x komedii Holky z kalendáře. Týden uběhl jako voda a čekal nás poslední přehlídkový den – Sejkorák a slavnostní zakončení přehlídky. Za náš spolek obdržely čestné uznání Jana Drozenová za roli Chris a Hana Andělová za roli Ruth v komedii Holky z kalendáře. Sejkorák byl v plném proudu, známí se pomalu začínali loučit a než jsme se nadáli, byla divadelní budova prázdná, smutná a my jsme se sešli k úklidu, posezení a zhodnocení celého týdne.

Hned po přehlídce proběhla zkouška pohádky “Ševcovská pohádka”, která byla odehrána 23. října v Novém Bydžově. A den předem byl Martin Hnyk jako Krakonoš v sokolovně na zahájení tradičního Krakonošova poháru v moderní gymnastice.

Adventní pásmo Posezení s Krakonošem bylo uvedeno ve Vysokém 4. listopadu. Pásmo bylo ještě odehráno 8. listopadu ve Velkých Hamrech, 24. listopadu v Plavech, 9. prosince ve Špindlerově Mlýně, 22. prosince ve Vysokém a 29. prosince v Josefově Dole. Před tím ještě 19. listopadu byla 10. repríza Holek z kalendáře odehrána v Rokytnici nad Jizerou.

Do programu na rozsvícení vánočního stromku 26. listopadu se zapojil i náš divadelní spolek ukázkou z pásma Posezení s Krakonošem.

Loutková pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký byla odehrána 6. prosince pro děti MŠ z Jablonce nad Nisou s Mikulášskou nadílkou.

Po již zmiňovaných zkouškách na Sborovnu byl 23. prosinec, generálka na Dlouhou noc s posezením na malém sále.

Vánoční premiéra komedie z prostředí sborovny učňovské mládeže Jaromíra Břehového v režii Ivana Hanuše a Jana Hejrala ”Sborovna” byla odehrána 25. prosince. Představení bylo krásné, moc jsme se nasmáli. Repríza byla uvedena na Štěpána 26. prosince a druhá repríza 28. prosince. Pro velký zájem diváků byly přidány reprízy na počátek roku 2017.

Mezi vánočními svátky byla uvedena 27. prosince pro děti loutková pohádka “Začarovaný les”. Návštěvníků bylo tolik, že byl nacpaný sál a byla otevřena i půdička pro občerstvení dětského doprovodu.

Ještě nesmím zapomenout, že firma KNOOR věnovala našemu spolku 20.000,- Kč na restaurování loutek.

Rok uplynul jako voda a čekal nás poslední den v roce, Silvestr. Silvestrovské veselí začalo ve tři hodiny odpoledne tradiční výpravou k rozhledně u Borovice. Navzdory tomu, že po několika letech bylo konečně slunečno, skupina čítala pouze 4 členy, ale ten zážitek stál opravdu za to. Tak krásný západ vyvážil počáteční rozpaky nad pokračováním této tradice. Po návratu do divadla zahřál svařák nejen tělo, ale i duši a všechny rozpaky se rozpustily v opojné chuti silvestrovského veselí, které trvalo dlouho přes půlnoc a výsledek – „Příští rok ….. ve tři u divadla i kdybych měl jít sám“. Tolik slovy Martina Hnyka. No a Silvestr? Nový rok jsme v divadle přivítali již po osmé.

Rok 2016 byl ve znamení oslav 230 let od počátku našeho divadla a bohatý byl i na uvedená představení. Takže závěrem. Za celý rok jsme měli 48 vystoupení, z toto jsme odehráli :

1 x Ševcovskou pohádku
11 x Zločin v Posázavském Pacifiku
4 x Malované na skle
9 x Holky z kalendáře
3 x Sborovnu
20 x pásmo Posezení s Krakonošem

Děkuji za pozornost.

Eva Macháčková, jednatelka DS

Výroční zpráva 2016

( výtah ze zprávy jednatelky spolku pro valnou hromadu 1.3.2016 )

Pohádku “Jak se ševcem šili čerti“ jsme odehráli hned počátkem nového roku 3. ledna v Roprachticích. Další repríza Malovaného na skle byla odehrána 14. ledna v Liberci – Vratislavicích. Po jedné zkoušce bylo Posezení s Krakonošem uvedeno ve Zlaté Olešnici v sobotu 17. ledna. Dvě zkoušky a pátá a šestá repríza Zločinu v Posázavském Pacifiku byly uvedeny opět ve Vysokém 23. a 24. ledna.

21. ledna se poprvé v roce sešel výbor divadelního spolku. Mimo běžného programu byla v jednání příprava oslav 90. let položení základního kamene k divadelní budově a příprava valné hromady. Ta se uskutečnila 20. února. Opět bylo provedeno zhodnocení činnosti jednotlivých sekcí za uplynulý rok a seznámení s tím, co nás čeká v roce 2015. A ještě jsem zapomněla, že 30. ledna na velkém sále proběhl bál fotbalistů.

Od 3. února do 10. března bylo každé úterý odehráno loutkové představení “Vodníčku, vrať se“. Posezení s Krakonošem bylo o jarních prázdninách odehráno každý čtvrtek počínaje šestým únorem až do 12. března. V neděli 8. února jsme pořádali dětský Maškarní bál a v sobotu 14. února bál pro dospělé. Soubor z Libice nad Cidlinou k nám přijel 27. února s pohádkou “Neohrožený Mikeš”, která byla odehrána dopoledne pro děti. A večer pro dospělé odehráli hru “Ale já jsem Doktor Johan Faust”. Beseda Libora Turka na malém sále „Slovenské hory“ byla 6. března.

Druhá schůze výboru v roce byla 11. března. Kromě běžného jednání bylo projednání nástupce ve výboru za Aleše Havelku, který se vzdal mandátu. Novým členem výboru byl Jan Vaverka starší, zvolený v řádných volbách 2012 jako náhradník. Další schůze výboru byly pravidelně každý měsíc mimo letních prázdnin.

“Dalskabáty hříšná ves” byly odehrány ve Vysokém 14. března hostujícím souborem z Libošovic. Z našeho souboru si s nimi zahráli Martin Hnyk a Jiří Líbal. S blížícími se velikonocemi se znovu zkoušel Pacifik (9x) a na velikonoční neděli 5. dubna byl Zločin v Posázavském Pacifiku reprízován ve Vysokém.

A další zkouška a Malované na skle bylo odehráno 10. dubna v Úpici a 11. dubna jako výměnné představení v Libici nad Cidlinou. Byla to třicátá první repríza. A ještě se vrátím k prosinci 2014, kdy Malované na skle bylo uvedeno ve Vrchlabí. V rámci hlasování návštěvníků o nejvýraznější divadelní zážitek za sezonu bylo Malované na skle umístěno na druhém místě.

Podkrkonošská společnost přátel dětí se zdravotním postižením pořádala 15. dubna ve Vysokém již 18. cyklus akcí s názvem !Patříme k sobě! jako dopolední představení pro děti základní školy.

18. a 19. dubna pořádal Ústav plastické chirurgie v divadle lékařský odborný kurz Traumatologie I., který byl jednou z akcí vzdělávání České společnosti chirurgie ruky.

V rámci krajské přehlídky v Josefově dole byl Zločin v Posázavském Pacifiku odehrán 9. května. Obdrželi jsme dvě čestná uznání, 7 cen a přímou účast na národní přehlídce ve Vysokém.

Oslavu devadesátého výročí od položení základního kamene divadla Krakonoš jsme připravili na 31. května na stejné datum jako před 90ti lety. Slavnost začala koncertem na náměstí, průvodem na místní hřbitov, položením věnců a poděkováním předkům. U divadla byly připraveny stánky s občerstvením a před divadlem zahájeno slavnostní “položení základního kamene” s poklepáním nejstarším členem spolku Karlem Bartoníčkem a nejmladší členkou Eliškou Stronerovou. Následovala vernisáž výstavy v muzeu. Pro děti bylo odpoledne připraveno loutkové představení “Vodníčku, vrať se” a večer pro dospělé Malované na skle. Podrobný článek k oslavám byl uveden Svatkou Hejralovou ve Větrníku a je přílohou této zprávy.

Na závěr školního roku 2014 a 2015 bylo pro veřejnost uvedeno vystoupení žáků 9.třídy s názvem “Stále spolu, stále živí” v pondělí 29. června a 30. června uvedeno pro základní školu na slavnostním zakončení školního roku.

Loutková pohádka “Kašpárek, Škrhola a Pivoňka” se zkoušela čtyřikrát a pro děti uvedena osmého, čtrnáctého, dvacátého prvého a dvacátého osmého července. Letní posezení s Krakonošem se zkoušelo 25. června a též o letních prázdninách uvedeno devátého, šestnáctého, dvacátého třetího a třicátého července.

Pro děti jsme jako každý rok připravili Pohádkový park tentokrát v duchu devadesátiletého výročí položení základního kamene k divadelní budově Krakonoš – tedy téma “Jak se staví divadlo” a to v neděli 12. července. Dětí se zúčastnilo 203 a to nepočítaje doprovod a další návštěvníky. Občerstvit se mohli ve stáncích v parku a v propadle divadla.

Římskokatolická farnost pořádala na malém sále 17tého července Africký večer a 28. srpna se konala na malém sále beseda o Austrálii.

Do pořádání jubilejní “ Vysocké pouti “ (555té výročí od chycení medvěda) 2. srpna se zapojili i členové divadelního spolku.

29.srpna jsme pořádali další ročník pochodu “Memoriál Mirka Morávka”. Zúčastnilo se pouze 22 osob, z toho 5 dětí. Počasí se vydařilo, cesta směrem na Štěpánku byla proložena zastávkami s občerstvením. Sice pár osob cestou zpět zabloudilo, ale nakonec se všichni vrátili díky doprovodnému vozidlu zpět k divadelní budově na tradiční posezení s opékáním buřtů. Škoda, že účastníků pochodu je čím dál míň.

V pátek 25. září jsme se sešli na malém sále k projednání organizace přehlídky po stránce souborové a v sobotu 3.října na přehlídkovou brigádu.

46. ročník KDP proběhl ve dnech 9.-17.října. Každý kdo mohl opět přiložil ruku k dílu, aby průběh přehlídky proběhl hladce a návštěvníci jako každý rok odcházeli s tím, že krásná atmosféra a pohostinnost našeho souboru je bude vracet zpět. Celý týden byl naplněn bohatým programem. Na půdičce byla výstavka k 90ti letům položení základního kamene k divadelní budově. Také název naší hospůdky byl “U Základního kamene”. Sobota byla pro náš soubor náročná, i personál kuchyňky se musel obměnit. Zločin v Posázavském Pacifiku jsme odehráli s velkým úspěchem 2x. I nedělní beseda s Petrem Kostkou měla velký ohlas. A výtěžek z koncertu souboru Satori z Poniklé v kostele sv. Kateřiny byl věnován na opravu kostela. Přehlídku navštívili účastníci mezinárodní organizace amatérského divadla AITA IATA, velice se jim u nás líbilo. I řeč Krakonoše proto byla “mezinárodní”.Změnou bylo konání večírků, které se přestěhovalo do restaurace “U medvěda”, bývalá Spořitelna. Týden uběhl jako voda a čekal nás poslední přehlídkový den – Sejkorák a slavnostní zakončení přehlídky. Velký úspěch našeho souboru.Čestné uznání obdržel Vladimír Brtek za scénu a rekvizity, Ivana Růžičková za kostýmy a kostýmní doplňky, orchestr DS za hudební interpretaci, Adam Bartoň za roli amerikána Tima a Marie Brtková Trunečková za režii. Ceny obdrželi : Adam Bartoň za hudební nastudování, Veronika Havelková za roli slečny Luisy , Tomáš Hellmuth za roli režiséra Klepače, hlavní cenu DS Krakonoš za inscenaci hry a nominaci do programu Jiráskova Hronova 2016. Novým držitelem odznaku Zlatý Tyl se stal Josef Hejral. Sejkorák je v plném proudu, známí se pomalu začínají loučit a než se nadějeme je divadelní budova prázdná, smutná a my se scházíme k úklidu, posezení a zhodnocení celého týdne.

Hned po přehlídce začaly zkoušky na vánoční představení komedie Holky z kalendáře.

25. října byla pronajata divadelní budova vysocké nemocnici k uvedení divadelního představení divadla Příbram “Balada pro banditu”.

Dvakrát se zkoušela a pohádka “Jak se ševcem šili čerti” a byla 30. října uvedena v Jablonci nad Jizerou. Byla to dvanáctá repríza a jedenáctou reprízou byl uveden Zločin v Posázavském Pacifiku 31. října v Libštátě.

Na malém sále 1. listopadu bylo uvedeno “Dušičkové pásmo poudaček” a Posezení s Krakonošem bylo uvedeno ve Velkých Hamrech 5. listopadu.

Ve dnech 7. a 8. listopadu jsme byli již po druhé pozváni s loutkami do Olomouce na nesoutěžní přehlídku amatérských loutkářských souborů Čechova Olomouc. Odehráli jsme pohádku “Kašpárek, Škrhola a Pivoňka”.

Při rozsvícení vánočního stromu na náměstí 28. listopadu byla předvedena ukázka z Krakonošova pásma.

V roce 2015 také se Martin Hnyk coby Krakonoš zúčastnil několika akcí, mimo jiné tradičního vyhlášení výsledků závodů v moderní gymnastice.

Mikulášská nadílka a loutková pohádka Kašpárek, Škrhola a Pivoňka pobavila 4. prosince děti z Mateřské školy z Jablonce nad Nisou.

Posezení s Krakonošem bylo před vánocemi 12. prosince uvedeno ve Lhotce, 19. prosince ve Všetatech a v Neratovicích.

Už jsem uvedla, že po přehlídce se začala zkoušet komedie Holky z kalendáře. Zkoušek do generálky 23. prosince bylo 38. Již zmíněná generálka a po ní tradiční posezení na malém sále na Dlouhou noc. První vánoční svátek 25. prosince byl pro naše divadlo dnem premiérovým. V režii Mařenky Brtkové Trunečkové byla uvedena premiéra dojemné komedie Tima Firtha v překladu Pavla Dominika Holky z kalendáře. Náročné zkoušky před vánocemi se vyplatily. Představení bylo moc pěkné. První repríza uvedena hned na druhý den 26. prosince a pro velký úspěch byla přidána už představení na leden 2016. Mezi vánočními svátky byla uvedena 27. prosince pro děti loutková pohádka “Kašpárek, Škrhola a Pivoňka”. Návštěvníků bylo tolik, že bylo přidáno ještě jedno představení.

Poslední posezení s Krakonošem v roce 2015 bylo na malém sále 29. prosince. Zážitek ze zájezdů z pásmem je ten, že malé děti jezdí na zájezdy velice zodpovědně.A jak uvedl Martin Hnyk, každý mrňous jezdí s podsedákem.

Rok uplynul jako voda a čekal nás poslední den v roce, Silvestr. Odpolední procházka k rozhledně se vydařila. Tak jak byla malá účast /4 osoby/, tak viditelnost byla krásná. Večerní silvestrovské posezení na malém sále bylo opět ve znamení pohody, veselí a radování se až do Nového roku 2016.

V roce 2015 jsme vzpomněli 90 let od položení základního kamene k divadelní budově Krakonoš. A v roce 2016 nás čeká další oslava, oslava 230 let divadelního spolku Krakonoš. Jak oslavy proběhnou a jak byl rok úspěšný i po stránce divadelní se dozvíte v roce 2017.

Děkuji za pozornost.

Eva Macháčková, jednatelka DS

Výroční zpráva 2015

(výtah ze zprávy jednatelky spolku pro valnou hromadu 20.2.2015)

Vraťte se se mnou o rok zpátky. Je 4. ledna 2014 a Ševcovská pohádka má ve Vysokém pátou reprízu. Následně jsme odehráli pohádku ještě 26.ledna v Mělníce,8. března v Kruhu u Jilemnice, 21. září v Maršovicích, 28. října v Libštátě a 7. prosince v Libošovicích. Celkem s premiérou byla pohádka odehrána již 11x. Zkoušek bylo v roce 2014 šest.

Posezení s Krakonošem 9. ledna proběhlo v Domově důchodců ve Velkých Hamrech. Toto pásmo bylo v průběhu roku s obměnami odehráno ve Vysokém mimo vánoc 11x. A pak ještě 20. září v Heřmanicích v Podještědí a 13. prosince v Libošovicích. Zkoušek bylo během roku 13.

Loutková pohádka Kašpárek doktorem byla odehrána 21. ledna a následně o jarních prázdninách ještě 9x.

Režisérka Mařenka Trunečková v lednu znovu svolala zkoušky na plánovanou premiéru hudební komedie Zločin v Posázavském Pacifiku.

První schůze výboru byla 22. ledna. V průběhu roku jsme se sešli ještě 11x. Co říct k průběhu jednání. Podrobně se s ním můžete seznámit vždy v zápisech, které jsou pravidelně zasílány členům výboru.

1. února na velkém sále proběhl bál fotbalistů. 9. února jsme pořádali maškarní bál pro děti a 15. února pro dospělé s názvem „Chytila jsem na pasece…….“

18. a 20. února byla svolaná zkouška na Hrobku s vyhlídkou, jejíž 7. repríza byla uvedena 21. února ve Vysokém.

Cestopisná beseda s diapozitivy Argentina – Chille s Liborem Turkem na malém sále byla v pátek 28. února.

Do velikonoc byly ještě odehrány reprízy Malovaného na skle a to : 1. března v Semilech, 2. března v Jilemnici, 29. března v Nové Pace a 30. března v Tanvaldě. Zkoušky byly dvě.

Valná hromada spolku byla svolaná na pátek 7. března. Seznámeni jsme byli s činností spolku za uplynulý rok jak po stránce divadelní, loutkové, finanční, revizní a i členské základny. Větší akce která nás čekala byla oslava 90. let loutkové scény ve Vysokém.

Večer irské kultury proběhl na malém sále ve čtvrtek 17. dubna.

24. dubna na velkém sále proběhl již sedmnáctý ročník festivalu dětí zdravotně postižených s názvem Patříme k sobě.

Další zkouška 29. dubna a 2. května jsme vyjeli na dvoudenní turné na Moravu s Malovaným na skle. Odehráno bylo tentýž den v Brněnci a druhý den v Boleradicích. Obě představení měla veliký úspěch, vždyť po dlouhotrvajícím potlesku povstal vždy celý sál.

Nejen radostné, ale i smutné okamžiky zasáhl divadelní spolek V pátek 23. května zemřel Jaromír Vodseďálek – nám všem známý jako Pecák. Rozloučili jsme se s ním na velkém sále divadelní budovy v pátek 30. května.

V sobotu 7. června byl pronajat malý sál ke křtu knihy vysockého rodáka Zdeňka Róna „V mých kalužích se Bůh svým nebem zhlíží!“. Promítnuty byly i fotografie z rodinného alba.

Od 16. do 25. června proběhly v divadle zkoušky žáků ZŠ k připravovanému vystoupení na závěr roku s názvem „Rozloučení s devítkou“. Uvedeno bylo 26. června pro veřejnost a 27. června na závěr školního roku pro ZŠ.

Pohádkový park znovu ožil 5. července, kdy děti byli zváni do „Světa večerníčků“. Zúčastnilo se 180 dětí. Dospělí se opět mohli občerstvit v propadle divadla.

O letních prázdninách se odehrála loutková pohádka Čertův švagr 4x a na Vodníčku, vrať se ! bylo dohromady 5 zkoušek.

Ve dnech 18. a 19. července v divadelní budově proběhla oslava 90 let loutkové scény DS Krakonoš ve Vysokém. Náš soubor uvedl loutkovou pohádku Vodníčku, vrať se!. Jen krátce uvedu, že v průběhu osla na vernisáži výstavy bylo předáno Čestné uznání Matěje Kopeckého za zásluhy o české loutkářství Janu Vaverkovi staršímu.

Zkouška na Malované na skle byla 4. srpna a 6. srpna ve Vysokém veřejná generálka.

8. srpna jsme se vydali na dvoudenní zájezd do Hronova, kde jsme jako nominanti z 44. ročníku Krakonošova Divadelního Podzimu jeli odehrát Malované na skle. Zájezd měl dvě vyvrcholení. První na začátku, kdy Krakonoš přišel před budovu divadla na slavnostní přivítání souboru a druhé po večerním představení Malovaného na skle, kdy jsme v kostýmech za přítomnosti zaplněného náměstí sundali a následně odnesli vlajky a tím byl zakončen další ročník Jiráskova Hronova. Odpolední i večerní představení mělo veliký úspěch.

30. srpna proběhl další ročník divadelního pochodu Memoriál Mirka Morávka. Trasa vedla z Vysokého na Návarov a zpět. Na Návarovském zámku vystoupil Martin Hnyk s poudačkou. Závěr pochodu opět za divadlem. Nejstarším účastníkem pochodu byl Franta Vodseďálek – Pecák a nejmladší Pepa Kubát.

19. září na malém sále proběhla beseda Lenky Hnykové o první pomoci.

26. září se scházíme na přehlídkové schůzi právě k její organizační přípravě a 4. října na přehlídkové brigádě.

45. ročník Krakonošova Divadelního Podzimu se konal ve dnech 10. – 18. října. Co říct k průběhu přehlídky abych se stále neopakovala? V rámci oslav 90. let loutek proběhla na půdičce výstava, která vydržela až do konce roku. A zároveň i hospůdka na malém sále nesla název „U tří kamarádů“. Aby se loutky také představily přehlídce, byla v sobotu po večerním představení pro velký zájem 2x odehrána loutková pohádka Čertův švagr. Tradiční beseda s hosty byla tentokrát s Evou Holubovou v neděli 12. října, moderoval Milan Schejbal a byla velice pěkná. Pobyt v divadelní budově se paní Evě natolik líbil, že odjela až v pozdních nočních hodinách. Velkou akcí před divadlem bylo v úterý pro děti skákadlo od sponzora přehlídky Metlife a ve čtvrtek se konal v kostele Svaté Kateřiny koncert Mládí z Jablonce nad Jizerou. Z důvodu uzavření hotelu Větrov byli divadelníci i účastníci přehlídky ubytování v jiných ubytovacích zařízeních po Vysokém. Celý týden uběhl jako voda a závěrečný Sejkorák ukončil krásný divadelní týden. Na slavnostním zakončení přehlídky obdržel Josef Hejral ocenění SČDO Zlatý Harlekýn. Tak na společná setkání se těšíme zase za rok. V neděli jsme se opět všichni sešli na tradičním popřehlídkovém úklidu a společném posezení na malém sále se vzpomínkami na uplynulý týden.

V sobotu 15. listopadu již podruhé ožily všechny prostory divadelní budovy při druhém ročníku Noci divadel. Zájem o shlédnutí všech zákoutí divadla i s kulturními programy byl veliký. Bohužel, počet lidí kteří prošli divadelní budovou nikdo nezaznamenal.

17. listopadu se konal pěší pochod k rozhledně U Borovice na oslavu již pátého výročí jejího otevření. Počasí opět nezklamalo – byla mlha.

28. listopadu byl velký sál pronajat pro Motoklub Vysoké k celkovému vyhlášení výsledků závodů ECC (Enduro Cross Country) za rok 2014.

Loutková pohádka Čertův švagr byla odehrána 4. prosince pro Mateřskou školu z Jablonce nad Nisou s Mikulášskou nadílkou.

Malované na skle bylo v roce 2014 naposled odehráno 6. prosince ve Vrchlabí a celkově s premiérou bylo odehráno již 27x.

13. prosince byl uveden v podání loutkohereckém Divadla VOST05 osudový příběh Bohumila Hanče a Václava Vrbaty „Slzy ošlehaných mužů“. Přizváni byli i členové divadelního spolku a veřejnost.

Na Dlouhou noc 23. prosince byla generálka Pacifiku a následné posezení na malém sále. O vánočních svátcích 25. a 27. prosince byl uveden muzikál Zločin v Posázavském Pacifiku. Do premiéry bylo čtyřicet zkoušek.

V rámci 90. let loutek byla pohádka Vodníčku, vrať se ! uvedena 26. prosince právě v den prvního uvedení loutkové pohádky před 90ti lety. Pohádka byla odehrána dvakrát. Tenkrát byla odehrána pohádka Krakonošova nadílka.

Posezení s Krakonošem bylo uvedeno 30. prosince ve Vysokém a to po dvanácté.

Silvestrovské veselí opět začalo v 15,00 hodin procházkou k rozhledně U Borovice na poslední západ slunce v roce 2014. A jako na podzim, zase nebylo nikam vidět. Večer probíhal standardně. K našemu velkému potěšení se sešel velký počet muzikantů (několik kytaristů, basista, harmonika, houslista a bubeník). A tak plynulou zábavou jsme se dopracovali až do Nového roku 2015.

V průběhu roku vystupoval Martin Hnyk coby Krakonoš na vyhlášení výsledků závodů v moderní gymnastice v sokolovně 18. října a na rozsvícení vánočního stromku 22. listopadu.

A co na závěr? Za celý rok jsme odehráli celkem 20 repríz + 14 Posezení s Krakonošem. Když připočítáme premiéru, zkoušky, loutky a jejich oslavu, Noc divadel, přehlídku, byl to opravdu náročný herecký rok. No a v roce 2015 nás čeká další oslava, oslava 90. let divadelní budovy Krakonoš.
No a jak bude úspěšný rok 2015 se dozvíme na příští Valné hromadě.

Eva Macháčková, jednatelka DS

Výroční zpráva 2014

(výtah ze zprávy jednatelky spolku pro valnou hromadu 7.3.2014)

Již druhý den Nového roku jsme se sešli na výborové schůzi divadelního spolku. Za celý rok jsme se sešli ještě 9x. Obsahem jednání bylo vždy seznámení s akcemi již konanými a akcemi které nás čekají. Dále doručená pošta a různé body k projednání. Vše podrobně uvedeno v zápisech z jednání výboru, které jsou dispozici k nahlédnutí.

Hrobka s vyhlídkou se zkoušela 3. ledna a 5.ledna byla uvedena druhá repríza ve Vysokém. Od 7.ledna se zkoušela Ševcovská pohádka, kterou na motivy pohádky Jiřího Mahena napsal Karel Šiktanc a do divadelní podoby upravil Martin Hnyk s Josefem Hejralem. Režie se ujal Martin Hnyk. Do premiéry na velikonoce bylo 23 zkoušek.

Na pásmo krkonošských poudaček a písniček s ukázkami loutek bylo do jejího prvního uvedení 7.února na malém sále pět zkoušek. 25.ledna na velkém sále se konal bál fotbalistů.

Na období jarních prázdnin jsme si připravili loutkovou pohádku Princezna Jitřenka se vdává. No a již zmiňované krkonošské pásmo bylo odehráno šestkrát. 15. února též na malém sále se uskutečnila další cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka tentokrát Havajské ostrovy. Maškarní bál pro dospělé s tématem Léto je léto se uskutečnil v sobotu 16. února a v neděli 17. února bál pro děti. 23.února u příležitosti konání závodů Po staru pořádal Ústav plastické chirurgie na velkém sále bál Po staru.

Malované na skle se zkoušelo 22.února a 1.března. Další již devátá repríza byla uvedena ve Vysokém 2. března.

Na pátek 8.března byla svolaná Valná hromada. Seznámeni jsme byli s činností za uplynulý rok a s tím co nás čeká v roce 2013 (mimo divadelní činnosti také oprava vstupního schodiště, rekonstrukce prostoru výčepního pultu v kuchyňce, žádost o dotaci MAS na loutky). Informováni jsme byli o změně místa předprodeje vstupenek na divadelní představení a to od léta. Místo u pí.Vodseďálkové v TANO budou vstupenky k dispozici u pana Mráčka a Štěpánka v prodejně Šneko.

Zkouška na Hrobku s vyhlídkou byla 7.března a 9. března uvedena v Jablonci nad Jizerou.

28.března na malém sále Večer irské kultury v podání účastníků workshopu irských studií a pražské hudební skupiny Conamara Chaos.

Generálka Ševcovské pohádky byla ve čtvrtek 28. března. Vlastní premiéra na velikonoční neděli 31.března a repríza druhý den 1.dubna odpoledne. Diváci tak po několika letech viděli v podání našeho souboru pohádku o přátelství, penězích a čistém svědomí. Režii si po prve vyzkoušel Martin Hnyk.

11. dubna měla vysocká nemocnice pronajatou celou budovu pro konferenci.

16. ročník galakoncertu zdravotně postižených „Patříme k sobě“ na velkém sále 18. dubna uváděla herečka Miriam Kantorová.

Malované na skle se opět zkoušelo 12., 26.dubna a 1.května. 19. dubna se konala veřejná zkouška s promítáním dokumentárního záznamu Pavla Štingla s názvem „Malované v Krakonoši“ o vzniku inscenace Malované na skle. Malované na skle bylo uvedeno i na zakončení přehlídky „Desenské divadelní předjaří“ 27. dubna v Desné.

1. května na malém sále proběhlo diskusní setkání s poslancem Janem Farským ze Semil a senátorem Jaroslavem Zemanem z Albrechtic v Jizerských horách.

V rámci XI. ročníku východočeské přehlídky venkovských divadelních souborů v Miletíně 3. května bylo Malované na skle oceněno : Marie Trunečková za režii a kostýmní řešení, Adam Bartoň za hudební nastudování, DS za kolektivní herecký výkon, cena za inscenaci a nominaci na národní přehlídku do Vysokého.

Po dvou zkouškách byla Hrobka s vyhlídkou reprízovaná 7. května ve Vysokém a 10. května uvedena na 23. ročníku krajské postupové přehlídky „Josefodolské divadelní jaro“. Čestné uznání obdržela Alena Jandourková za herecký výkon, Ivan Hanuš a Jan Hejral za režii. Cenu obdržela Svatka Hejralová a Tomáš Bureš za herecký výkon, divadelní soubor za inscenaci. Doporučena byla na národní přehlídku KDP do Vysokého.

Po zkoušce 13. května bylo pásmo poudaček, písniček Posezení s Krakonošem uvedeno 14. května ve Velkých Hamrech. Opět tři zkoušky a pásmo je uvedeno na zájezdu v Loučkách u Turnova 15. června.

26. května uvedlo Divadlo v Roztocké z Jilemnice hru o druhé šanci a vůli po změně Na hraně života . Škoda, že účast diváků byla malá.

Na Ševcovskou pohádku byly dvě zkoušky a druhá repríza byla uvedena ve Vysokém v neděli 2.června.

7. června jsme byli srdečně zváni na malý sál na oslavu životního jubilea dvou členek našeho divadelního spolku. 13.,18. a 25.června se zkoušela nová loutková pohádka Bezhlavý rytíř. Malované na skle se zkoušelo 14. června a 22. června bylo uvedeno v Radouni u Mělníka.

Příprava školy na vystoupení k zakončení školního roku byla na velkém sále 26.a27.června. 28.června se konalo na velkém sále slavnostní ukončení školního roku 2012-2013. Tentýž den byla svolaná brigáda na přípravu Pohádkového parku, který proběhl v neděli 30.června, a to již 20.ročník.Děti (zúčastnilo se jich 209 ) byly pozváni mezi indiány a návštěvníci se mohli občerstvit ve Western baru v propadle.

27. června na slavnostním předávání grantů v Mostě převzal starosta spolku Karel Bárta MINIGRANT VEOLIA ve výši 50.000,-Kč na obnovu a restaurování loutek. Poděkování patří Vojtěchu Regálovi, zaměstnanci vodárenské skupiny „VEOLIA“ za jeho zprostředkování.

Během letních prázdnin jsme pro děti několikrát odehráli pohádku Bezhlavý rytíř. Posezení s Krakonošem na malém sále bylo 4. a 11. července. 17. srpna s tímto pásmem jsme vystoupili u rozhledny Štěpánka.

První schůzka přípravného výboru k pořádání 44. ročníku Krakonošova divadelního podzimu se konala 4. července. V rámci krajských přehlídek jsme navštívili všechny postupové přehlídky. Další schůzky byly 9.srpna a 20. září.

V srpnu byly zahájeny práce na opravu vstupního schodiště do divadelní budovy.

23. srpna svolala Mařenka Trunečková první zkoušku na připravovanou vánoční premiéru hudební komedie z trampského prostředí Čech 30.let „Zločin v Posázavském Pacifiku“. Zkoušek do vánoc bylo deset. Avšak z technických důvodů byla premiéra odložena.

13. ročník divadelního pochodu „Memoriál Mirka Morávka“ se uskutečnil 31. srpna. Účast byla „veliká“.Od divadla nás odcházelo 13 dospělých a 5 dětí. Směr ke koupališti, Jilm a dál na Roprachtice.Tam se k nám připojili 2 dospělí a 3 děti.V Roprachticích jsme se byli podívat na zrenovovanou divadelní oponu. A pak už jsme se vydali k divadlu, kde byl pochod zakončen posezením s opékáním buřtů. Cestou opět nechybělo občerstvovací doprovodné vozidlo.

13. září byla svolaná brigáda na úklid a rovnání sálu. 19. září byl velký sál pronajat pro agenturu Secy Music All. 20. září se zkoušelo opět „Malované na skle“, které bylo reprízované 27. září ve Vysokém a 28. září v Libštátě. Následovalo pět zkoušek na Hrobku s vyhlídkou a její veřejná generála uvedena 4. října ve Vysokém.

Přehlídková brigáda byla svolaná na sobotu 5. října. V průběhu září a října se prováděla v kuchyňce rekonstrukce elektrických rozvodů a také rekonstrukce prostoru výčepního pultu. Brigády na úklid kuchyňky proběhly už koncem září a tak přehlídková brigáda byla převážně pro mužskou část spolku.

Od 11.- 19. října se konal 44. ročník Krakonošova divadelního podzimu. Opět všichni přiložili ruku k dílu, aby jako každoročně proběhla přehlídka ke spokojenosti jak účastníků, tak návštěvníků přehlídky. Přehlídka byla pro nás náročnější tím, že náš soubor byl nominován na tuto přehlídku 2x a to s hrami „Malované na skle“ a „Hrobka s vyhlídkou“. Malované na skle bylo uvedeno na slavnostním zahájení přehlídky v sobotu 12. října. V pondělí 14. října byla na malém sále beseda s Pavlem Štinglem a jeho kameramanem Miroslavem Jankem. Hrobka s vyhlídkou byla uvedena v úterý 15. října. Výstavka na půdičce byla věnována kuchyňce, taktéž loutková scéna a název hospůdky „U Evičky“. Týden uběhl jako voda a slavnostní zakončení přehlídky nám přineslo mnoho ocenění. Čestné uznání obdržel Jiří Líbal za postavu Luciena Tomba a cenu za herecký výkon Svatka Hejralová za postavu Emily Tombové v inscenaci hry Hrobka s vyhlídkou. Další ceny byly uděleny za muzikál Malované na skle a to : kolektiv DS za scénografické řešení, Adam Bartoň za hudební nastudování, Mařenka Trunečková za režii, DS za inscenaci a nominaci do programu Jiráskova Hronova 2014. Radost byla veliká, šampus bouchal ve všech sálech. Sejkorák skončil, návštěvníci se vrátili do svých domovů a po nedělním úklidu celé budovy jsme se vrátili zase k práci divadelní.

Hned v pondělí a ve čtvrtek byla zkouška na Čertovskou pohádku. Tu jsme uvedli 26. října v Levínské Olešnici a 27. října v Semilech.

Pro plánovaný zájezd loutek do Olomouce se 30. října na velkém sále stavěla přenosná loutková scéna. Bezhlavý rytíř se zkoušel 1. a 7. listopadu. Nejen, že cestujeme s divadelními představeními, ale i Kašpárek, i když zcela výjimečně, vyráží do světa. Ve dnech 9. a 10. listopadu jsme byli pozváni na 21. ročník nesoutěžní přehlídky amatérských loutkářských souborů Čechova Olomouc, kde jsme odehráli pohádku Bezhlavý rytíř.

Noc divadel – do tohoto projektu, který byl poprvé v ČR a proběhl souběžně v jedenácti evropských zemích, jsme se jako jedni z mála ochotnických divadel připojili i my. V sobotu 16. listopadu se mohli návštěvníci podívat do všech prostor divadla. Seznámeni byli s historií a rekonstrukcí divadelní budovy a divadelní opony, s ukázkami loutkového divadla a loutek, s autorským čtením Petra Pýchy, promítáním filmových dokumentů o historii divadla, s historií národní přehlídky, s divadelní garderobou a rekvizitami. Prohlédnout si mohli technické zázemí divadla s ukázkami zvukařů a osvětlovačů, s prostředím v divadelních šatnách s povídáním o vzniku divadelních inscenací a ukázkami z krkonošského pásma. Občerstvit se mohli v divadelní hospůdce. Dle ohlasu diváků (mohlo jich být tak odhadem kolem stovky) a i z našeho pohledu se první Divadelní noc vydařila.

Hned druhý den dopoledne jsme se vydali na již tradiční pochod k rozhledně U borovice na oslavu čtvrtého výročí jejího otevření. Tentokrát bylo poprvé krásné počasí.

21. listopadu nás nečekaně zasáhla smutná zpráva. Zemřel člen našeho souboru Míla Nosek.

V sobotu 24.listopadu převzala Mařenka Trunečková v Hradci Králové ocenění z postupové přehlídky v Miletíně, na které jsme odehráli Malované na skle již 3. května. Od konce listopadu do vánoc se zkoušely loutky, Malované na skle a krkonošské pásmo. V pátek 29. listopadu byl pronajat malý sál a půdička pro Tělovýchovnou jednotu Vysoké nad Jizerou pro slavnostní výroční schůzi Českého ski klubu u příležitosti 110. výročí jeho založení. Ještě předtím jsme se na hřbitově v Pasekách rozloučili s Mílou Noskem.

Malované na skle bylo uvedeno 30. listopadu v Meziměstí u Broumova. 6. prosince byl malý sál pronajat pro nemocnici, která pořádala v kostele sv.Kateřiny tradiční adventní koncert za účasti chlapeckého sboru z Prahy. V divadle se mohli ohřát, převléknout a schovat před bohatou sněhovou nadílkou.

Posezení s Krakonošem bylo na zájezdu 12. prosince v Neratovicích.

23. prosince proběhla generálka Malované na skle a tradiční posezení na malém sále Na dlouhou noc. Na Boží hod vánoční 25. prosince byla uvedena již sedmnáctá repríza muzikálu Malované na skle. 26. a 28. prosince jsme odehráli pro děti a dospělé loutková pohádka Kašpárek doktorem. Poslední akcí v roce bylo Posezení s Krakonošem na malém sále 29. prosince.

Postava Krakonoše v podání Martina Hnyka vystupovala v průběhu roku na Větrově, na Štěpánce, v sokolovně na Krakonošově poháru v moderní gymnastice a na rozsvícení vánočního stromu.

Poslední hodiny roku 2013 jsme opět trávili v Krakonoši. Před tím však jako tradičně jsme se vydali na poslední západ slunce k rozhledně U borovice, kde nás čekalo milé občerstvení od pana Hubaře. Po návratu do divadla jsme za doprovodu Pepy Škody na harmoniku a Pepy Hejrala na basu v příjemné atmosféře očekávali příchod Nového roku.

A na závěr vám přečtu větu ze zprávy Martina Hnyka o pásmu krkonošských poudaček : „Jenom tak na okraj. Na jednom vystoupení bylo velice zajímavé, když jsem já ve svém věku vypravoval poudačku Telemark plnému sálu důchodců. Ta poudačka začíná větou : Copak vy mladý cápkové vo tom všem mužte vědít!.“

Děkuji za pozornost.

Eva Macháčková, jednatelka DS

Výroční zpráva 2013

(výtah ze zprávy jednatelky spolku pro valnou hromadu 2013)

Druhý den Nového roku se začalo znovu zkoušet „Malované na skle“. Zkoušek do velikonoční premiéry bylo neuvěřitelných 54.

Nová loutková pohádka „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ se zkoušela 17.,24.,31.ledna a 6. února.

Ještě v lednu, a to 23. se pro školu v přírodě odehrála loutková pohádka „Obrácená pohádka“. 25 ledna a 15. února se sešel výbor divadelního spolku. Kromě běžného projednání činnosti DS byla na programu příprava Valné hromady na 24.února a příprava voleb nového výboru DS. V lednu 27. byl pronajat velký sál pro třetí fotbalový bál.

Od 7. února do 13. března se v době jarních prázdnin každé úterý odehrála loutková pohádka „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ pro veřejnost. Úsměvy strejce Floriana v podání členů Montalban Jilemnice byly uvedeny na malém sále 10.února. 11. února jsme pořádali Maškarní bál s názvem „V cirkuse“ a v neděli 12. února dětský Maškarní bál. Těšíme se na jaro – poudačky Slávky Hubačíkové se uskutečnily na malém sále 16. a 23. února a 8. března.

Večer jsem se sešli na malém sále na Valnou hromadu spolku. Kromě ohlédnutí za uplynulým rokem 2011 byla hlavním bodem volba nového výboru, který po řádné volbě byl zvolen ve složení: Bárta Karel st., Hejral Josef, Škodová Marcela, Macháčková Eva, Vaverka Jan ml., Hejralová Svatava, Trunečková Marie, Havelka Aleš, Hnyk Martin, Poloprutská Martina, Machačková Zdena, Nesvadba Robert a Pohanka Jan. Jako další byli zvoleni : Vaverka Jan st., Bárta Karel ml., Nosek Ondra a Prajzler Josef. Na návrh nově zvoleného výboru byl zvolen za starostu spolku opět Karel Bárta st. Jak výbor, tak starosta spolku byli voleni opět na období čtyř let.

Cestopisná beseda s Liborem Turkem na malém sále „Nepál, cesta k Everestu“ se konala 2.března. 18. března se odehrála „Mam´zelle Nitouche“ v Jilemnici.

21. března se sešel nově zvolený výbor. Další schůze byly 2. května, 6. června, 5. a 27. září, 31. října a 28. listopadu. S obsahem jednání se můžete seznámit v zápisech, které jsou k nahlédnutí u členů výboru.

Na velikonoční neděli 8. dubna byla uvedena premiéra lidového muzikálu Ernesta Brylla a Katerzyny Gärtnerové v překladu Jaromíra Nohavici a Renaty Putzlacher-Buchtové, v režii Mařenky Trunečkové „Malované na skle“. Představení bylo nádherné.Diváci byli nadšení, aplaus ve stoje a obrovský potlesk. Musím poděkovat všem, kteří se na uvedení muzikálu podíleli, vždyť již jmenovaných 54 zkoušek v letošním roce + 20 zkoušek v loňském roce svědčí o tom, jak náročné bylo toto nastudování. Zájem o představení byl veliký, svědčí o tom i uvedených naplněných osm repríz uvedených ve Vysokém 14. a 15. dubna, 11. a 13. května, 17.,18. a 24. listopadu. Zkoušek od velikonoc bylo patnáct.

15. ročník festivalu Patříme k sobě (Podkrkonošské společnosti přátel dětí zdravotně postižených) a to její druhý galakoncert se uskutečnil na velkém sále 24. dubna. 26. dubna byla celá budova pronajata pro konferenci UPCHR.

27. dubna se zkoušela a 28. dubna byla „Mam´zelle Nitouche“ odehrána v Desné. V sobotu 5. května jsme zhlédli na velkém sále představení studentek 3. ročníku katedry pantomimy, hudební a taneční fakulty AMU v Praze s názvem „ Na Plechárně“.

21. a 24. května proběhly zkoušky na „Dva muže v šachu“. Uvedeni byli 25. května ve Velkých Hamrech a 26. května v Hněvčevsi.

10. června jsme byli srdečně zváni na velký sál ke společné oslavě narozenin hned sedmi členů našeho divadelního spolku. Pilo se, jedlo, hodovalo, tak, jak správná oslava má být.

Od 11. do 26. června proběhly zkoušky 9. třídy na jejich závěrečné vystoupení k ukončení školní docházky. Vystoupení deváté třídy s recitačním kroužkem pod vedením Ivy Řehořové „Svatojánská noc“ pro veřejnost bylo 27. června a 28. června dopoledne pro ZŠ při ukončení školního roku 2011-2012.

15. a 22. června se zkoušela „Mam´zelle Nitouche“ a uvedena byla 23. června v Radouni . Hrálo se venku za neuvěřitelných podmínek. Jak uvedla Mařenka Trunečková ve Větrníku, tvořili jsme!!! Technici vykouzlili, ozvučili a nasvítili scénu u kostela, no a herci? Převlékali se přímo u oltáře a na toaletu chodili do bývalé márnice. Zážitek,co? Vzpomínáte? Bylo to velké dobrodružství, ale 200 diváků bylo nadmíru spokojeno a pro zúčastněné to byl nezapomenutelný zážitek.

Brigáda na přípravu Pohádkového parku byla v pátek 30. června a v sobotu 1. července ožil znovu celý park pohádkovými bytostmi. Dětí se účastnilo 177. No a jejich doprovod se mohl tradičně občerstvit v hospůdce „V propadle“.

Zkoušky na novou loutkovou pohádku „Oslíčku, otřes,se!“ byly v červnu 3x a také 2. července. A právě v době letních prázdnin byla pro děti tato pohádka několikrát odehrána.

První schůzka PV k pořádání 43.ročníku Krakonošova divadelního podzimu byla svolaná na 4. července. Další schůzky byly 17. srpna a 14. září. V rámci krajských přehlídek jsme navštívili tyto přehlídky : Štítina, Žlutice, Brněnec, Němčice, Boleradice, Trhové Sviny, Třešť, Josefův Důl, Miletín.

Na pátek 13. července byli svoláni všichni zúčastnění k nastudování detektivní komedie Normana Robbinse Hrobka s vyhlídkou. Režie se ujal Jan Hejral a Ivan Hanuš. Zkoušek do vánoční premiéry bylo 36. Zkoušky na „Dva muže v šachu“ byly svolány na 30. července a 2. srpna. Plánovaná derniéra za divadlem 3. srpna byla pro nepřízeň počasí přesunuta na 16. srpna. Sice tento den počasí také úplně nepřálo, přesto přišla skoro stovka diváků a derniéra se vydařila.

12. ročníku pochodu Memoriálu Mirka Morávka 25. srpna se sice zúčastnilo jen 23 osob včetně dvou dětí, ale bylo krásné počasí, trasa směrem na Paseky rychle uběhla a posezení u Noskových v Havírně s výbornejma sejkorama nám dodalo sil k návratu k divadlu. Posezením za divadlem s opékáním buřtů bylo ukončeno celodenní putování.

Ve středu 26. září pořádala vysocká nemocnice odbornou přednášku pro veřejnost. Škoda, že posluchačů bylo tak málo. Na druhý den byla svolaná schůzka členů divadelního spolku k přípravě 43. přehlídky. Přehlídková brigáda byla svolaná na sobotu 6. října. Vlastní přehlídka se konala ve dnech 12.-20. října. Před přehlídkou byl zjištěn v republice problém s pančovaným alkoholem a k počátku přehlídky bylo již 27 mrtvých. Obavy, které jsme měli s vyhlášenou prohibicí a sháněním potřebných dokumentů jsme zvládli – prohibice byla před přehlídkou zrušena, avšak určitá omezení jsme museli respektovat.

Opět všichni co mohli přiložili ruku k dílu, aby přehlídka proběhla ke spokojenosti jak účastníků, tak návštěvníků přehlídky. Loutková scéna byla pracovní, technická. Také název hospůdky byl STDK (Spolek techniků divadla Krakonoš) a v tomto duchu se též nesla výstavka na půdičce. Již tradiční předání klíče starostou města Krakonošovi, vítání souborů před divadlem za účastí tanečního souboru Vrabčáci, představení, semináře a tak mohla bych pokračovat. Však to znáte. V neděli odpoledne byla na velkém sále beseda s Františkem Laurinem a jeho dcerou Sabinou. Také v průběhu týdne navštívila přičiněním Honzy Bartoničky naši přehlídku ministryně kultury Alena Hanáková. A tak týden uběhl a máme poslední den přehlídky. Po celodenním shonu a přípravách je tu závěr přehlídky. Na slavnostním zakončení bylo předáno mimořádné ocenění SČDO Harlekýn Slávce Hubačíkové za dlouholetou činnost v amatérském divadle. Přehlídka skončila, ceny byly rozdány a velký sál byl jeden taneční parket. Poslední rozhovory, vzpomínání a loučení.Sejdeme se zase za rok? Neděle je věnována úklidu, posezení a vzpomínání. Na přehlídku ještě zavzpomínáme 2. listopadu při přehlídkových dozvucích, které pořádala technika v technice za přizvání zástupců jednotlivých sekcí.

13. listopadu byl velký sál pronajat pro ZŠ – divadelní představení pro školy. 17. listopadu jsme se vydali na tradiční pochod k rozhledně u Borovice-oslava 3.výročí jejího otevření. A protože večer se hrálo „Malované na skle“, nesl se pochod ve znamení prohibice. Ochutnávka domácích šťáv, nekvašených kompotů a lihuprostých domácích likérů a křížal jako zákusků ze spižíren jednotlivých účastníků.

Další cestopisná beseda s Liborem Turkem na malém sále 28. listopadu nesla název „přírodní zajímavosti Kanady“. Loutková pohádka „Oslíčku, otřes,se!“ byla odehrána 6. prosince s Mikulášskou nadílkou pro děti Mateřské školy z Jablonce nad Nisou. Na novou pohádku „Princezna Jitřenka se vdává“ byly v prosinci 3 zkoušky.

A jsou tu již vánoce. Generálka na „Hrobku s vyhlídkou“ a po ní se scházíme na malém sále již k tradičnímu posezení na Dlouhou noc. Na Boží Narození 25. prosince, byla uvedena premiéra hry Normana Robbinse v překladu Alexandra Jerie „Hrobka s vyhlídkou“ za režie Jana Hejrala a Ivana Hanuše.Vneseni jsme byli do napínavého děje, zápletek, rozuzlení, neuvěřitelně černého a břitkého humoru. Repríza byla uvedena na druhý vánoční svátek – na Štěpána.

A pro děti o vánocích odehrána 28. prosince nově nazkoušená pohádka „Princezna Jitřenka se vdává“. Škoda, že dvě žádosti o dotaci na opravu loutkové scény, které jsme v roce podali 2x na MAS „Přijďte pobejt“ Jilemnice, neuspěly. Loutky by si to opravdu zasloužily. Co dětí za ta léta potěšily, rozesmály i rozplakaly. Tak snad příště.

29. prosince „Posezení s poudačkami a koledami“ v režii Martina Hnyka účinkovali Slávka Hubačíková, Zdena a Pepa Fučíkovi, Martin Hnyk, Josef Hejral a Jan Vaverka st. – zkoušku měli jednu.

A protože předpokládaný konec světa se nekonal, museli jsme se rozloučit alespoň s koncem roku. Tradičně jsme vyrazili na západ slunce, který jsme netradičně viděli na rozhledně u Borovice. Po té jsme se přesunuli do divadla na bujarou oslavu, která pokračovala až do Nového roku.

Seznámila jsem vás s činností v roce 2012 a jaká bude v roce 2013? Dozvíte se příště.

Děkuji za pozornost.

Eva Macháčková, jednatelka DS

Výroční zpráva 2012

(výtah ze zprávy jednatelky spolku pro valnou hromadu 24.2.2012)

Jaký byl rok 2011? Pojďte si se mnou zavzpomínat. Konec roku 2010 byl ve znamení úspěšné premiéry operety „Mam’zelle Nitouche“. A právě dalšími reprízami této operety jsme začínali rok 2011. Kolik jich bylo? – čtrnáct. A to ve Vysokém 8. a 9. ledna, 19. a 20. února, 12. března a dvakrát o velikonocích 24. dubna. 7. května jsme na přehlídce v Josefově Dole

obdrželi tato ocenění: Za herecký výkon Martin Hnyk, Aleš Havelka,Veronika Havelková, za scénu Vladimír Brtek, za režii Marie Trunečková, za inscenaci DS Krakonoš a nominaci na KDP do Vysokého nad Jizerou. Před vlastní přehlídkou byla uvedena celková jedenáctá repríza 27. září opět ve Vysokém. A právě prvním přehlídkovým představením byla dvakrát opereta Mam´zelle Nitouche v pátek 7. října. A ocenění? Čestné uznání za roli režiséra z „Nitušky“ obdržel Josef Hejral, za režii Marie Trunečková, za roli Célestina,Floridora Martin Hnyk. Adam Bartoň obdržel cenu za hudební nastudování operety a Veronika Havelková za roli Denisy. Další repríza byla 26. listopadu v Libštátě a 3. prosince v Libici nad Cidlinou. Poslední repríza v roce 2011 byla na Boží narození 25. prosince ve Vysokém. A zkoušky? Těch bylo za celý rok deset. Zavzpomínali jsme si na „Nitušku“ a vrátíme se na počátek roku.

12. ledna byla první schůze výboru a každý další měsíc mimo března,července a října. Ze schůzí je pravidelně vyhotoven zápis s jehož obsahem se můžete seznámit po valné hromadě.

Loutková pohádka „Začarovaný les“ byla odehrána 25. ledna pro děti z Mateřské školky Jablonec nad Nisou, 8. a 22. února, 1., 8. a 15. března v době jarních prázdnin pro veřejnost.

28. ledna byl pronajat velký sál pro bál fotbalistů a tento den Josef Hejral coby Krakonoš

se zúčastnil v sokolovně rozloučení po soustředění dětí z Jablonce nad Nisou.

Posezení se Slávkou Hubačíkovou s krkonošskými poudačkami s názvem „Těšíme se na jaro“ se uskutečnilo na malém sále 10., 17. a 24. února.

12. února jsme pořádali Maškarní bál s názvem „Cesta kolem světa za 360 minut“ a druhý den Maškarní bál pro děti. Oba bály byly hojně navštíveny.

26. února pořádala nemocnice v divadle bál „ručičkový“. Návštěvníků však bylo málo.

3. března na malém sále proběhla cestopisná beseda Blanky Herčíkové z Rokytnice nad Jizerou „Cestování po Kavkaze“ s účastí 22 osob.

Komedie Miroslava Horníčka „Dva muži v šachu“ se opět zkoušela 3., 9. a 17. března. 19.března byla uvedena v Příkrém.

Valná hromada DS Krakonoš byla svolaná až na pátek 25. března. Zápis je též k nahlédnutí.

Jen pro připomenutí. Byl schválen zánik členství v případě nezaplacení členských příspěvků po dobu delší než dva roky. Platnost od 1. ledna 2012.

Ve dnech 2. a 3. dubna jsme se vydali na zájezd do Králíků, kde v režii Libora Líbala byla uvedena „Republika za koně a fotbal aneb Obrázky z dějin národa Havlase Pavlaty. Druhý den jsme navštívili Dělostřeleckou tvrz HURKA a Muzeum řemesel v Letohradě. Zájezd byl velice pěkný.

14.dubna byla pronajata celá budova pro konferenci ÚPCHR.

15. dubna dopoledne Festival patříme k sobě (Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených). Vybraná částka 1.710,- Kč byla věnovaná na charitu.

11. května byl pronajat velký sál pro ISŠ k vyhlášení výsledků 17. ročníku celostátního finále

soutěže Automechanik junior 2011 s moderátorem Standou Berkovcem..

V neděli 12. června se i pro nepřízeň počasí zúčastnilo 147 dětí již tradičního „Pohádkového parku“plného zábavy, atrakcí a soutěží. Dospělí se opět mohli občerstvit v otevřené hospůdce „V propadle“.

Od 13. do 19. června pilně zkoušela Iva Řehořová s dětmi na představení „Bohové musí být šílení“ , které bylo uvedeno u příležitosti ukončení školní docházky žáků deváté třídy a to 29.června pro veřejnost a 30. června na závěr školního roku 2010-2011.

17. června uvedla Divadelní společnost Artur divadelní hru F.R.Čecha Dívčí válka-nová éra.

20. června proběhlo na velkém sále slavnostní předání maturitních vysvědčení maturantům ISŠ.

Organizační schůzka k nastudování hry „Malované na skle“ v režii Mařenky Trunečkové

byla svolaná na čtvrtek 7. července.

První schůzku PV k čtyřicáté druhé přehlídce svolala Svatka Hejralová na 8. července. Další

schůzky byly 17.srpna a 16. září. Hodnotící schůzka již konané přehlídky byla 18. listopadu¨na vleku „U Matoušků“. V rámci krajských přehlídek jsme navštívili tyto

přehlídky :

Třešť- Pepa Hejral, Svatka Hejralová , Eva a Ivan Macháčkovi

Sněhový Brněnec – Marcela a Kristýna Škodovy, Svatka a Vašek Hejralovi

Sadská – Karel Bárta starší a Iva Řehořová

Boleradice – Honzík Hejral

Miletín – Martina Poloprutská, Pepa a Svatka Hejralovi a Karel Bárta starší

Trhové Sviny – Pepa Hejral, Hanka Strnádková a Věra Babáková

Štítina – Honza Vaverka mladší

Němčince – Honzík Hejral

Josefův Důl – vlastně všichni, hrála se Mam´zelle Nitouche

Žlutice – Ivan Hanuš, Pepa, Honzík a Svatka Hejralovi, Karel Bárta mladší i starší a Kristýna

Škodová

Zkouška na loutkovou pohádku „Obrácená pohádka“ byla 10. července. Od 12. července každé úterý až do 2. srpna byla uváděna pro veřejnost..

V letních měsících byla provedena oprava podlahy na malém sále a následně probíhala oprava orchestřiště na velkém sále.

Od 7. do 12. srpna byl pronajat velký sál pro Penzion Aktiv.

Léto s Krakonošem – poudačky Slávky Hubačíkové na malém sále byly 11. a 18. srpna.

20. srpna se vdávala Kačka Bártová – svatební hostina pro novomanžele Kubátovi byla připravena na malém sále a hodovalo se i v prostorách za budovou.

Divadelní pochod „Memoriál Mirka Morávka“ proběhl 28. srpna s účastí pouze dvaceti osob.

Směr – Vojtěšice. Závěr pochodu tradičně s opékáním buřtů za divadlem.

Dva muži v šachu se znovu zkouší 19. a 22. září. Uvedeni jsou 24. září v Levínské Olešnici.

Pro nastávající přehlídku je svolaná členská schůze na pátek 23. září.

28. září natáčela Česká televize do programu Toulky za uměním o malovaných oponách českých divadel, kde se objevila i „naše“ zrenovovaná opona a ukázka z Mam´zelle Nitouche.

30. září se začíná zkoušet opět v režii Mařenky Trunečkové hra „Malované na skle“ polských autorů Ernesta Brylla a Kateřiny Gaertnerové s přebásněným textem Jaromíra Nohavici. Zkoušek bylo do konce roku dvacet. Premiéra bude uvedena o velikonocích 2012.

Krakonošův telekinetoskop – předpremiéra se konala na malém sále 30. září. V průběhu přehlídky bylo na půdičce uvedeno jejich šest dílů.

Přehlídková brigáda byla svolaná na sobotu 1. října. Tentýž den na ukončení závodů „Krakonošův gymnastický přebor“ předával ceny Krakonoš – Martin Hnyk.

V termínu od 7. do 15. října proběhl již 42. Krakonošův divadelní podzim. Zapojeni byli opět všichni co byli ochotni přiložit ruku k dílu a postarat se o spokojenost jak návštěvníků, tak i účastníků přehlídky. Předání klíče od starosty města se Krakonoš letos ukázal v novém kostýmu a to díky Mařence Trunečkové.Vrabčáci se Slávkou Hubačíkovou opět vystoupili – slavili 25 let. Velice pěkná a nejobsazenější byla beseda se Simonou Stašovou v neděli 9. října. V divadelní hospůdce na loutkové scéně „kraloval“ celý přípravný výbor.

Na půdičce byla instalovaná výstava fotografií Ivo Mičkala, vernisáž byla za přítomnosti Simony Stašové v propadle divadla. U vstupu do divadelního sálu byla výstavka s prodejem výrobků postižených dětí ze Spirály Jilemnice. Jinak přehlídka proběhla v tradičním duchu a spokojenosti všech zúčastněných. Tak se uvidíme zase za rok. A byla tu neděle, všude nepořádek, ticho – prostě vše se musí dát zase do pořádku. A tak jsme se sešli, uklízeli a vzpomínali.

Ve středu 25. října se zúčastnilo 22 osob z MAS Turnovsko exkurze v divadle – prohlídka nově zrenovované opony.

A opět zkoušky na Dva muže v šachu, uvedeni jsou 28. října v Libošovicích a 12. listopadu v Poniklé.

11. listopadu pozvala technika do dílny zástupce jednotlivých sekcí na přehlídkové dozvuky

25. listopadu se Pepa Hejral, Eva a Ivan Macháčkovi zúčastnili v Karlových Varech oslav padesátého výročí založení Divadelního studia D3 Karlovy Vary v divadle Husovka.

Cestopisná beseda s Liborem Turkem „Alpy“ byla na malém sále 30. listopadu.

Obrácená pohádka se znovu zkoušela třikrát a pro děti z Mateřské školky Jablonec nad Nisou byla uvedena i s Mikulášskou nadílkou 9. prosince.

A přiblížily se vánoční svátky. Dlouhá noc – zkouška na „Mam´zelle Nitouche a následné posezení na malém sále.

Prvním vánočním představením byla již jmenovaná šestnáctá repríza Mam´zelle Nitouche

25. prosince.

26.prosince další repríza – Dva muži v šachu.

„Měl jsem vás, lidi, rád“ – verš na parte Jana Hejrala .Zemřel 27. prosince. S Honzou jsme se rozloučili v obřadní síni v Rokytnici nad Jizerou v pátek 30. prosince.

Loutková pohádka „Obrácená pohádka“ byla pro veřejnost 28. prosince.

Na poslední schůzi výboru 29. prosince mimo jiné byla schválena Madlenka Hejralová

principálkou loutek za zemřelého Jana Hejrala.

Vánoční poudačky se Slávkou Hubačíkovou na malém sále byly 30. prosince.

Divadelní rozloučení s rokem 2011 proběhlo tradičně putováním na rozhlednu u Borovice na

poslední západ slunce. I tady jsme zůstali věrni tradici, západ slunce díky mrakům vidět nebyl. Ovšem to nic nemění na tom, že oslava tohoto okamžiku byla bujará a dobrá nálada se

přenesla i do divadla, kde za doprovodu harmoniky, basy, houslí a zpěvu rozloučení pokračovalo až do ranních hodin.

Zavzpomínali jste si ? Jaký bude rok 2012? Zavzpomínáme zase za rok.

Děkuji za pozornost.

Eva Macháčková, jednatelka DS

Výroční zpráva 2011

( výtah ze zprávy jednatelky spolku pro valnou hromadu 25.3.2011 )

Naše divadelní činnost začala hned 2. ledna 2010 a to svoláním schůzky režisérem Janem Hejralem starším k nastudování hry na motiv Karla Horkého „Bejvávalo .. chcete-li, tak vzpomínka na současnost“. Zkoušek do velikonoc bylo 24.

Výbor divadelního spolku se sešel poprvé 13. ledna a následně každý měsíc mimo července a listopadu. Body k projednání byly stále stejné, seznámení s akcemi které se uskutečnily od minulé schůzky, akce plánované včetně došlé pošty a vše co vyplynulo z daného měsíce. Pravidelně jsme byli seznamování s činností MAS „Přijďte pobejt“ Jilemnice, jehož jsme členy, a kde jsme žádali o dotaci na rekonstrukci divadelní opony, která se uskutečnila v letních měsících roku 2010.

Komedie Miroslava Horníčka „Dva muži v šachu“ se znovu zkoušela 14. ledna a 15.ledna byla odehrána v Jablonci nad Jizerou.

Loutková pohádka „Konec čarodějnic“ byla odehrána 28.ledna a následně od 2.února každé úterý až do 9.března.

V sobotu 29.ledna byl na velkém sále bál fotbalistů.

30. ledna na malém sále v podání ochotnického sdružení MONTALBAN z Jilemnice bylo uvedeno pásmo „Poudačky z pod Kokerháče“.

V sobotu 13. února jsme pro dospělé pořádali maškarní bál s názvem „Tenkrát na východě“ a druhý den Maškarní bál pro děti. Oba bály byly hojně navštíveny.

Valná hromada divadelního spolku byla svolaná na pátek 26.února. Seznámeni jsme byli se zprávami za uplynulé období a s tím, co nás čeká v tomto roce. Starosta poděkoval všem co se podíleli na hospodářských výsledcích, divadelních a loutkových představeních a seznámil nás s příslibem dotace MAS na restaurování divadelní opony.

14. března 31 členů divadelního spolku shlédlo v Žižkovském divadle v Praze představení „Saturnin“ v podání příbramského divadla A. Dvořáka.

A přiblížily se velikonoce a s nimi premiéra komedie Karla Horkého“Bejvávalo…“ v režii Jana Hejrala staršího. Generálka byla 2.dubna.Vlastní premiéra proběhla 4.dubna a repríza 10. dubna. Tak jako vždy tréma před premiérou byla veliká, ale při děkovačce a počtu otevíraných opon bylo znát, že představení mělo u diváků velký úspěch.

„Dva muži v šachu“ byli odehráni 9. dubna v Ústí nad Orlicí v rámci festivalu Orlická thálie

Celá divadelní budova byla pronajata 17. dubna pro třetí ročník festivalu Spring-Fest.

20. dubna byl velký sál pronajat pro Leporelo Mladá Boleslav a 26. dubna pro Secy MusicAII Nymburk. V obou případech se jednalo o vystoupení pro děti ze základních a mateřských škol.

„Dva muži v šachu“ se zkoušeli 21.dubna,10.,16.,18. a 19.května. Představení bylo odehráno 21.května v Dobrušce, kdy za Katku Bártovou alternovala Magdalena Bartoňová.

4.června svolala režisérka Mařenka Trunečková všechny pozvané k nastudování komedie „Někdo to rád horké“. Zkoušek bylo13.

19. června byla první schůzka přípravného výboru Krakonošova divadelního podzimu k přípravě čtyřicátého prvního ročníku divadelní přehlídky. Další schůzky byly 27. srpna a 17.září. V průběhu roku zástupci našeho souboru navštívili tyto postupové přehlídky : Sadská, Miletín, Žlutice, Štítina, Boleradice, Josefův Důl a Trhové Sviny.

Od 15.-do 29. června probíhaly zkoušky deváté třídy na vystoupení, které se uskutečnilo 29. června pro veřejnost a 30. června pro základní školu na závěr školního roku 2009-2010.

V sobotu 26. června ožil znovu celý park postavičkami a hemžícími se dětmi při dalším odpoledni „Pohádkového parku“. Zájem byl veliký, děti se vyskotačily a dětský doprovod se opět mohl občerstvit v divadelní hospůdce „V propadle“.

Od 3.července byl uzavřen velký sál a jeviště z důvodu restaurování divadelní opony. Tady je třeba poděkovat všem, kteří se na této akci brigádně podíleli, Občanskému sdružení Větrov a Sboru dobrovolných hasičů za finanční půjčky a starostovi Karlu Bártovi za zajištění projektu pro dotaci MAS „Přijďte pobejt“ Jilemnice.

Začínají prázdniny a tak nesmíme zapomínat na děti a jejich loutkové pohádky. První byla 6.července a to „Konec čarodějnic“. 8. července se zkoušel „Začarovaný les“ a ten se hrál třináctého, dvacátého a dvacátého sedmého července.

30.července a 26. srpna bylo na malém sále posezení s lidovou vypravěčkou Slávkou Hubačíkovou.

A s koncem prázdnin nás čekal divadelní pochod „Memoriál Mirka Morávka“ a to v sobotu 28. srpna. Účastníků i přes ošklivé a deštivé počasí bylo 50. Trasa vedla autobusem do Semil na nádraží, odtud vlakem do Turnova a Párou do Rovenska pod Troskami. Zde pro děti byla připravena loutkářskou společností pohádka „O pejskovi a kočičce“ a dospělí si mohli prohlédnout parní lokomotivu. Zpět opět vlakem do Semil a pak pěšky Riegrovou stezkou pod Spálov, kde se uskutečnila prohlídka elektrárny. Po té jsme byli opět autobusem dopraveni k divadlu kde právě pro nepřízeň počasí bylo tentokrát posezení s buřtíky na malém sále.

3. září byl pronajat malý sál pro ročníkový sraz šedesátníků. Tento den byla také svolaná Mařenkou Trunečkovou první schůzka k nastudování operety skladatele Florimonda Hervého a libretistů Henryho Meilhaca a Artura Millauda „Mam´zelle Nitouche“ náhradou za „Někdo to rád horké“, jejíž nastudování jsme z důvodu vysokých autorských poplatků a nemožnosti dostát požadavkům držitelů autorských práv museli zrušit. A tak se začala perně zkoušet nová hra, vždyť do vánoc bylo neuvěřitelných 51 zkoušek.

V září se znovu zkoušelo „Bejvávalo“ a „Dva muži v šachu“.

„Bejvávalo“… se zkoušelo 3x a 20. září bylo odehráno v Jilemnici

To „Dva muži v šachu“ se zkoušeli též 3x a odehráni byli 30. září v Lomnici nad Popelkou a 1. října v Nové Pace.

Jiří Pošepný se 19.září zúčastnil vyhodnocení festivalu Ústecká Thálie na kterém jsme 9.dubna uvedli „Dva muže v šachu“. V divácké soutěži jsme se umístili na II. místě a to pouze o jeden hlas oproti místu prvnímu.

Život není co chceme, život je to, co máme. … slov je málo, slov je pár …
Tímto oznámením nás všechny zasáhlo úmrtí našeho čestného starosty a spoluzakladatele národní přehlídky Josefa Hejrala. Rozloučili jsme se s ním v pátek 24. září.

27. září jsme se sešli na malém sále k přípravám a organizaci nadcházející přehlídky. Stanovili jsme si termín přehlídkové brigády a to na sobotu 2. října, kdy jsme se sešli ve velkém počtu a práce bylo mnoho. Vždyť už za pár dní bude přehlídka a to je třeba vše vysmejčit a nablejskat.

Během roku se technika a další zúčastnění několikrát sešli při natáčení druhé série „Krakonošova Telekinetoskopu“ (KrTeK). Druhá série by měla být sedmidílným televizním sitkomem. Herecký ansámbl ale na rozdíl od první série početně narostl a plošně se rozprostřel téměř na třetinu republiky. Časově zkoordinovat takovouto tlupu není vůbec jednoduché. Volně shrnuto slovy scénáristy a režiséra Aleše Hejrala : pokračovat se bude asi tak v září 2011, takže plánovaná premiéra na přehlídce 2011 je zatím nejistá.

41. ročník Krakonošova divadelního podzimu se konal ve dnech 8.-16. října . Opět všichni co mohli se zapojili do týdenního maratonu.Tak jako každý rok přebíral Krakonoš od starosty města na týden „klíč od města“, ale tentokát si k sobě přizval družinu – čerta, policajta Pivoňku , Škrholu a Kašpárka . Přehlídka byla slavnostně zahájena odhalením zrestaurované divadelní opony. Hostem přehlídky byla v neděli 11. října herečka Veronika Jeníková. Počasí přes týden bylo nádherné, takže návštěvníci se mohli pokochat i krásnými panoramaty Krkonoš. A tak jak týden rychle uběhl, je tu Sejkorák a závěr přehlídky. Ještě než se pustíme do víru tance, zasáhne nás smutná zpráva, a to úmrtí Františka Vítamváse. Čekají nás však další povinnosti a to slavnostní zakončení přehlídky. V jeho průhěhu obdržel Josef Hejral in memoriam nejvyšší ocenění skupiny amatérských loutkařů při SČDO a to Čestné uznání Matěje Kopeckého, které za něj převzala jeho pravnučka Anička Patočková.

A znovu loučení a přání ještě mnoha dalších setkání s příznivci ochotnického divadla. A co neděle? Všude smutno, ticho, čekal nás úklid a posezení na malém sále se vzpomínkami na uplynulý týden. Tentokrát bylo posezení uvolněné, kolektivní, propojené krásnými písničkami a vzpomínkami na Pepču a Františka, kteří mezi námi již nebyli, ale možná si tam nahoře s námi zazpívali.

Přehlídka je za námi a čekali nás další dvě zkoušky na „Bejvávalo“. Představení jsme odehráli 22. října v Jablonci nad Jizerou.

6. listopadu odpoledne sehrál DS Vicena z Ústí nad Orlicí pohádku „O Popelce“ a večer představení pro dospělé „Zdravý nemocný“.

Další cestopisná beseda Libora Turka byla „Švédsko-Norsko“ na malém sále 24.listopadu.

A přišly vánoce a s ním spojená generální zkouška operety „Mam´zelle Nitouche“ a posezení na Dlouhou noc na malém sále.

Naši divadelní přátelé již tradičně se těší o vánocích na premiéru divadelního představení. Tentokrát to byla opereta „Mam´zelle Nitouche“ v překladu a úpravě Oldřicha Nového v režii Mařenky Trunečkové.A tak 25.prosince ožila divadelní budova perfektně odvedeným představením, nadšením všech účinkujících a velice spokojených odcházejících návštěvníků. Vždyť děkovačka neměla konce. Díky, díky všem za krásné zpestření vánočních svátků. Na druhý den 26. prosince byla uvedena její repríza se stejným nadšením a prý ještě lepšími odvedenými výkony.

Posledním loutkovým představením v roce byla 28. prosince pohádka „Začarovaný les“ uvedená pro veřejnost. Posezení s lidovou vypravěčkou Slávkou Hubačíkovou na malém sále bylo 29.prosince. Druhá repríza operety „Mam´zelle Nitouche“ byla 30.prosince. A závěr roku, no přece Silvestrovské posezení na malém sále.

A tak jsme uzavřeli rok 2010 a jaký bude rok 2011? To se dozvíte zase na příští Valné hromadě.

Díky za pozornost.

Eva Macháčková, jednatelka DS

Výroční zpráva 2010

(výtah ze zprávy jednatelky spolku pro valnou hromadu 26.2.2010)

O začátek roku 2009 se postaraly loutky a to svojí pohádkou “Čertův švagr“, uvedenou již 2 ledna pro děti z Prahy. Na druhý den a to 3. ledna jsme uvedli třetí reprízu Limonádového Joe. Po zkoušce 16. ledna jsme 17. ledna uvedli další reprízu Limonádníka.

První schůze výboru spolku byla 21.ledna. Při dalších schůzkách jsme se scházeli pravidelně každý měsíc mimo měsíce srpna. Mimo akcí již konaných a akcí nových byly projednány otázky vyplývající z toho, co v daném měsíci bylo nutné projednat a zařídit.

Pro děti z Prahy byla znovu odehrána loutková pohádka 27. ledna. Pro veřejnost jsme pohádku Čertův švagr hráli od 3. února až do 10. března.

31. ledna byl pronajat fotbalistům velký sál pro pořádání bálu. 14. února jsme pořádali již tradiční Maškarní bál – tentokrát s názvem „Láska je láska“ a na druhý den Maškarní bál pro děti.

„Polib tetičku“ – znovu byla uvedena repríza 28. února v Desné, 10. března v Jilemnici a 24. dubna v Nové Pace.

Valná hromada se uskutečnila v pátek 6.března. Zhodnotili jsme činnost v minulém roce a seznámili se s akcemi pro rok současný. Starosta spolku nás seznámil s přihlášením divadelního spolku do MAS „Přijďte pobejt“ o.s. Jilemnice.

Limonádník byl zkoušen opět 15. března a 21. března byla ve Vysokém uvedena pátá a šestá repríza.

Cestopisnou přednášku O Grónsku, kterou uvedli na malém sále Klempířovi z Prahy 20. března se zúčastnilo 36 návštěvníků.

V průběhu měsíce února a března byla provedena Finančním úřadem kontrola na využití dotace 3 mil. Kč ze státních prostředků , a to bez závad.

6. dubna byla svolaná první schůzka k nastudování vánočního představení „Dva muži v šachu“ v režii Jiřího Pošepného.

Dne 12. dubna – O Velikonocích byla hostujícím Divadelním spolkem Vojan z Libice nad Cidlinou uvedena komedie „Prázdniny snů“.

Další pronájem velkého sálu byl 17. dubna pro festival „Patříme k sobě“ – Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily. Hned druhý den 18. dubna se konal u nás již druhý Springfest 2009.

První schůzka přípravného výboru ke konání 40. ročníku Krakonošova divadelního podzimu byla svolaná na 25. dubna a do přehlídky jsme se sešli ještě 4x. V rámci oblastních postupových přehlídek zástupci našeho souboru navštívili tyto přehlídky: Němčice na Hané, Žlutice, Hronov, Miletín, Josefův Důl, Boleradice a Sadská.

Limonádový Joe byl znovu zkoušen 24. dubna a 2. května byla uvedena ve Vysokém již jeho sedmá repríza.

5. května byl opět pronajat velký sál a to pro ISŠ k besedě s účastníkem Rallye Dakar Stanislavem Berkovcem.

Ze hry Limonádový Joe

Sobota 8. května byla již od rána plna napětí, nervozity. Vždyť pro Josefodolskou přehlídku jsme ve Vysokém uvedli Limonádového Joa už v 10,00 hodin dopoledne a to právě pro účastníky této přehlídky, kteří k nám byli v rámci přehlídky dovezeni. Výsledek byl pro nás úžasný : Čestné uznání za herecký výkon obdržela Petra Ďoubalíková a Ivan Hanuš. Cenu za herecký výkon obdržela Lucie Preisslerová a Adam Bartoň. Cenu za hudebně-herecký výkon obdržela kapela. Cenu za režii Mařenka Trunečková a inscenace byla doporučena na Krakonošův divadelní podzim do Vysokého nad Jizerou. Právě pro předání cen a dojednání, co a jak dál s Limonádníkem, svolala režisérka všechny zúčastněné 15. května na malý sál.

Ve čtvrtek 21. května byla uskutečněna v divadelní budově konference Ústavu plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou.

23. května se uskutečnila v Muzeu „První vysocká muzejní noc“ na které jsme se podíleli spoluprací.

27. května na malém sále se uskutečnila další cestopisná beseda s Liborem Turkem, tentokrát „Záhadná místa světa“.

Pro vystoupení deváté třídy na závěr roku se konaly od 8. do 24. června zkoušky v režii Ivy Řehořové. Uvedeno bylo 26. června pro veřejnost s názvem „9. třída v podzemní říši“. Základní škola měla též 9. června pronajat velký sál.

Děti ze školy v přírodě, Mateřské školky z Pardubic, principál loutek Jan Hejral provedl 11. června loutkovým divadlem, ukázal loutky a seznámil s jejích historií.

Schůzka k Limonádníkovi byla 26. června a tentýž den dopoledne na velkém sále měla vysocká Základní škola zakončení školního roku 2008-2009.

Loutková pohádka „Kašpárek, Škrhola a Pivoňka“se zkoušela 30. června a 6. července. Její uvedení bylo o prázdninách.

3. července se připravoval a 4. července konal pro děti Pohádkový park. Počasí tentokrát bylo hrozné, lilo a lilo. Už jsme mysleli že akce bude zrušena, ale na poslední chvíli se počasí umoudřilo a velká část akce byla přesunuta z parku před divadelní budovu. I přes nepřízeň počasí se zúčastnilo dětí dost a akce se vydařila. Výtěžek z Pohádkového parku jsme věnovali společnosti „Člověk v tísni“ na sbírku „Povodně 2009“.Částka byla velice pěkná, 11.095,- Kč.

Jak se dále bude zkoušet Limonádník jsme se dohadovali 28. srpna. Do přehlídky se zkoušelo 5x.

Na závěr prázdnin, 29. srpna, jsme při dalším ročníku „Memoriálu Mirka Morávka“ vyrazili směrem na Starou Ves, Roztocký mlýn, Helkovice a kolem nové rozhledny do Vysokého. Účast byla velká, počasí nám přálo a opékání buřtů a zábava u Krakonoše se opět vydařila.

V pátek 25. září jsme se sešli již tradičně před přehlídkou k projednání organizace a pomoci o přehlídce. S tím souvisí i přehlídková brigáda v sobotu 3. října.

Od 5. října se začali zkoušet „Dva muži v šachu“. V říjnu se zkoušelo ještě 4x, v listopadu 10x a v prosinci 8x.

Měsíc říjen, to je pro nás mnoho práce, starostí, ale i krásných setkání a bohužel i loučení. Již čtyřicátá přehlídka se konala ve dnech 9.-17. října. Zahajovali jsme uvedením Limonádového Joa odpoledním představením, které se zcela nevydařilo, ale po ostrých domluvách režisérky bylo večerní představení daleko lepší. Spousta opon, spokojenost diváků i režisérky. Ke 40té přehlídce Krakonošův divadelní podzim byla nainstalovaná ve vstupní hale Městského úřadu velice pěkná výstava fotografií, které se týkaly všech dosud pořádaných přehlídek ve Vysokém.

Sněhová nadílka letos zaskočila i samotného Krakonoše.

Počasí tentokrát přálo jen našemu souboru. Již další dny se sněhové vločky předháněly, chumelilo o sto šest a foukalo jako v zimě. A tak si návštěvníci tentokrát užili i pořádné „zejmy“. Naše hospůdka však díky tomu praskala ve švech a byla velice spokojená.. V neděli 11. října na velkém sále proběhla beseda s Martinem Písaříkem za moderování Lenky Richterové.

Ze závěrečného hodnocení si náš soubor odnesl tato čestná uznání: Za sólový hudebně pěvecký výkon ing. Josef Hejral, za roli Winnifred Petra Kodejšková-Ďoubalíková a za Tornádo Lou Lucie Preisslerová. Cenu obdržel Adam Bartoň za roli Limonádového Joe. A víte kolikrát jsme za 40. let přehlídky hráli my? Uvedli jsme celkem 21 inscenací, z toho 3x jako host přehlídky.

Cestopisná beseda „O Karibiku“ s Liborem Turkem byla na malém sále 26. listopadu.

Nová loutková pohádka „ Konec čarodějnice“ kterou napsal principál loutek Jan Hejral st. se v listopadu zkoušela 3x. Uvedena byla pro děti z Mateřské školky Jablonec nad Nisou 1. prosince i s Mikulášskou nadílkou. Pro veřejnost byla pohádka uvedena ještě 4.prosince.

Ukázka z Betlémské hvězdy na rozsvícení vánočního stromku se zkoušela 1. prosince, ale pro nemoc nebyla nakonec uvedena.

5. až 9. prosince se stavěla loutková scéna pro zájezdové představení do Jablonce nad Nisou, kde jsme „Konec čarodějnice“ odehráli 13. prosince.

K závěrečnému zhodnocení čtyřicáté přehlídky Krakonošův divadelní podzim se její přípravný výbor sešel 11. prosince.

Generálka na Dva muže v šachu se konala jako vždy na Dlouhou noc a pak opět tradiční posezení na malém sále. Premiéra komedie Miroslava Horníčka Dva muži v šachu byla uvedena 25. prosince s velkým úspěchem. Repríza byla na druhý den 26. prosince.

Pro veřejnost se ke konci roku 28. a 29.prosince odehrála ještě jednou loutková pohádka Konec čarodějnic. Tady bych chtěla připomenout, že loutkářská sekce DS oslavila 85 let. Tak loutky, ať ještě mnoho let obšťastňujete naše malé ale i velké diváky.

Ze hry Dva muži v šachu

A závěr roku? Tentokrát pln veselých písniček a povídání při společném posezení na Silvestra na malém sále. A co si přát na závěr? Abychom se ve zdraví sešli všichni zase příští rok.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eva Macháčková, jednatelka DS

Výroční zpráva 2009

( výtah ze zprávy jednatelky spolku pro valnou hromadu 6.3.2009 )

První akcí v roce 2008 byla loutková pohádka „Kašpárek doktorem“, kterou jsme uvedli pro děti školy v přírodě 10. ledna. Další uvedení této pohádky bylo pro veřejnost 31. ledna, 7.,14., 21. února a 28. února jsme hráli pro velký zájem dvakrát. Taktéž 6. března a to 1x pro školu v přírodě a 1x pro veřejnost.

15. ledna začíná zkoušet Mařenka Trunečková představení na Velikonoce „Číňani“. Zkoušky byly v lednu 3x, v únoru 8x a v březnu 10x.

První schůzka divadelního výboru byla 17. ledna. Body k projednání jsou stále stejné, akce již konané, došlá pošta, akce připravované a to, co v aktuálním měsíci bylo nutné projednat. Schůze 12. února byla zaměřena na přípravu Valné hromady a voleb nového výboru. Na mimořádné schůzi 19.února byla k projednání účast členů spolku v připravovaném Mezinárodním divadelním projektu Cervantesova Interludia. Jednalo se o spolupráci nás, francouzů a španělů. Po zvážení možné finanční náročnosti projektu jsme od něj následně odstoupili.

2. února měly být Závody postaru a k nim bál pořádaný ÚPCHR. Závody byly pro nedostatek sněhu zrušeny, avšak nemocnice bál pořádala.

Na oslavu 222 let vybrala Svatka Hejralová ukázky z deseti nejúspěšnějších inscenací – zkoušky zajišťovali režiséři jednotlivých her a zkoušek bylo do oslav osm + generální zkouška 20. února.

Dětský Maškarní bál jsme pořádali v neděli 10. února.

Divadelní spolek Krakonoš pozval všechny své příznivce na pátek 22.2.2008 ve 20.08 hod. na oslavu 222 let od počátku existence divadla ve Vysokém. Uvedl slavnostní akademii aneb Letem divadelním světem.

Ze zákulisí loutkové scény

Ukázky byly tyto.: Cesta kolem světa za osmdesát dní – Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo – Charleyova teta – Hrátky s čertem – Dvojí hra – Dalskabáty, hříšná ves – Sluha dvou pánů – Měšťák šlechticem – Potopa světa a Republiku za koně a fotbal. Průvodní slovo o historii a současnosti divadla sestavila Svatka Hejralová a celou Akademii slovem provázela společně se synem Honzíkem.V rámci oslav byl druhý den Maškarní bál v duchu „Letem divadelním světem“ a pro nejmenší diváky jsme sehráli loutkovou pohádku Kašpárek doktorem v neděli 24.února.

K zopakování Úžasné svatby byly svolány dvě zkoušky a 27. února proběhla veřejná generálka. Úžasná svatba se odehrála 29. února v Desné, 1. března v Příkrém a 8. března v Levínské Olešnici.

V pátek 7. března jsme se sešli na Valnou hromadu. Po zahájení starostou Janem Vaverkou byly přečteny zprávy jednotlivých sekcí za uplynulý rok. Požádáno bylo o změnu funkčního období jak výboru, revizní komise, tak starosty spolku ze dvou na čtyři roky, což bylo schváleno. Následovala volba nového výboru. Na návrh nově zvoleného výboru byl pak Valnou hromadou zvolen za starostu Divadelního spolku Karel Bárta. Následovalo seznámení s další činností, diskuse, usnesení a volná zábava.

Schůze nově zvoleného výboru byly svolány na 19. března, 11. dubna, 14. května a 11. června. 5. srpna byla svolaná mimořádná schůze výboru ohledně výběru dodavatele na lakýrnické práce. Další schůze výboru byly 27. srpna, 26.září, 29. října, 26. listopadu a 17. prosince. Z důvodu odstěhování z Vysokého v měsíci srpnu nahrazuje ve výboru spolku Jana Hejrala ml. další postupující zvolený člen Adam Bartoň. Principálem loutek je opět Jan Hejral st.

Novým předsedou SČDO byl zvolen náš člen – Ing. Josef Hejral.

V režii Mařenky Trunečkové je na velikonoční neděli 23. března uvedena premiéra hry anglického dramatika Michaela Frayna komedie „Číňani“. Repríza je odehrána příští sobotu 29. března.

Ze hry Číňani

Úžasná svatba se zkoušela 31. března a 2. dubna. Odehrána je 4. dubna v Jablonci nad Jizerou.

24. dubna je loutková pohádka „Kašpárek doktorem“ uvedena 2x a to pro ZŠ ze Studence a pro školu v přírodě z Příchovic.

12. dubna je pronajata divadelní budova pro hudební akci – festival Springfest.- jarní přehlídku převážně rockových křesťanských skupin. Přes počáteční obavy o organizaci a průběh celé akce musíme konstatovat, že se vydařila .

16. dubna byl divadelní sál pronajat pro Podkrkonošskou společnost zdravotně postižených ze Semil a večer byla uskutečněna na malém sále cestopisná beseda s Liborem Turkem „O Peru“.

Veřejná generálka „Tetičky“ byla 8. května ve Vysokém a 9. května odehrána na regionální přehlídce v Josefově Dole. Cenu za herecký výkon obdržel Jiří Líbal a Jiří Pošepný. Dále jsme obdrželi cenu Pojizerské oblasti SČDO za inscenaci a nominaci na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim do Vysokého n.Jiz.

Zkoušky Recitačního kroužku pod vedením Ivy Řehořové probíhaly v průběhu května.

18. května uvedl Divadelní soubor z Červeného Kostelce divadelní hru Pauly Vogel „Nejstarší řemeslo“. Škoda, že představení vidělo tak málo diváků.

Vystoupení dětí z recitačního kroužku s názvem Milenci z bedny podle Ludvíka Aškenazyho bylo uvedeno 2.června pro Základní školu a 7. června pro veřejnost. Účast tentokrát „rekordní“ 28 diváků.

V průběhu června probíhaly též zkoušky deváté třídy na své vystoupení na závěr školní docházky.

Vystoupení dětí z recitačního kroužku

První schůzku všech zúčastněných na přípravě Limonádového Joa svolala Mařenka Trunečková na 6. června. Zkoušky proběhly takto : V červnu tři, v červenci čtyři, v srpnu pět, v září pět, v říjnu šest, v listopadu deset a v prosinci osm + zkoušky živé hudby + mnoho hodin na přípravě scény.

Vystoupení žáků deváté třídy nazvané „Stop škola“ pod vedením Ivy Řehořové je uvedeno pro veřejnost 26. června a 27. června pro děti a učitele na slavnostním zakončení školního roku.

Začal první prázdninový víkend a my jsme chystali pro děti na neděli 29. června již tradiční Pohádkový park. Soutěže pro děti a otevřenou hospůdku v propadle pro dospělé. Účast byla pěkná, soutěžilo 162 dětí. Tentokrát přálo i počasí a na své si mohli přijít i příznivci modelářů.

Divadelní pochod

Prázdniny skončily a my jsme se v počtu 42 osob vydali 30. srpna již po osmé na divadelní pochod Memoriál Mirka Morávka. Od divadla jsme šli směrem na Tomášova vrcha, Prdek, přes Rejdice do Zlaté Olešnice k bývalé sokolovně, dnes nově přestavěnému a velice pěknému víceúčelovému domu. Budovou a výkladem nás provedla kronikářka paní Bodová. Děti (ale i někteří dospělí) se zde mohly vyřádit na různém sportovním nářadí. Poslední občerstvovací zastávka byla v Žantově koleně a pak už nás čekala divadelní budova a za ní ohýnek, buřty, nápoje a veselá zábava.

Divadlo pod Palmovkou uvedlo ve středu 10. září hru Leopolda Laholy Skvrny na slunci. Představení bylo velice pěkné, ale návštěvníků velice málo. Kdyby hráli vysočáci, asi by bylo plno. Profesionální divadla jsou u nás málo navštěvovaná – škoda. Ale prodělek je taky kšeft. Snad příště!

Na 26. září jsme svolali všechny ochotné k pomoci na zajištění organizace divadelní přehlídky. Přípravný výbor přehlídky se v průběhu roku sešel třikrát..

Hra Polib tetičku se zkoušela 2x a byla uvedena 8. října v Libici nad Cidlinou.

Od 10. do 18. října nás čekal divadelní maratón, mnoho a mnoho práce, ale i krásných posezení s přáteli a to vše při 39. ročníku Krakonošova divadelního podzimu. Hostem přehlídky byla Markéta Hrubešová. V rámci přehlídky jsme 14. října odehráli 2x hru Simona Williamse „Polib tetičku“. Na slavnostním zakončení přehlídky převzala Svatka Hejralová Zlatý odznak J.K.Tyla. Blahopřejeme. Týden uběhl jako voda a pomalu se budeme chystat na jubilejní, čtyřicátý ročník. Tak ať se ho ve zdraví všichni dočkáme.

Technika divadla Krakonoš během přehlídky – to není pouze provoz jeviště. Ale také videodokumentace, divácká šatna, internetová prezentace a další drobné činosti.

Čekaly nás zkoušky na Limonádníka, zkouška na Tetičku a její uvedení 25. října v Miletíně, 26. října v Polné, 8. listopadu v Litoměřicích, 28. listopadu v Jasenné u Jaroměře a 29. listopadu v Meziměstí.

21. listopadu byla svolaná hodnotící přehlídková schůze a to na Městský úřad z důvodu provádění lakýrnických prací v budově divadla. V průběhu roku byla provedena : oprava balkónu, demolice septiku, zhotovení kanalizační šachty, rekonstrukce a nové napojení odpadových svodů a zasypání odbagrovaného septiku, terénní úpravy pod divadlem, oprava podlahových krytin, provedení nátěru vnitřních oken, dveří a zárubní a s tím spojené i úklidové práce.

29. a 30. listopadu byly zkoušky na loutkovou pohádku „Čertův švagr“ a tato pohádka byla odehrána pro děti z MŠ Jablonec nad Nisou 4. prosince s mikulášskou nadílkou a taktéž na druhý den pro děti ze školy v přírodě v Příchovicích.

3. prosince na malém sále byla další beseda s cestovatelem Liborem Turkem a to na téma Velká Británie, Skotsko.

Ukázka z Betlémské hvězdy

6. prosince dopoledne v divadle je Den neziskovek – „Přijďte pobejt“ o.s. Jilemnice- prezentace našeho souboru.

Večer na náměstí bylo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu s bohatým programem, v jehož rámci jsme uvedli ukázku z Betlémské hvězdy pod režijním vedením Svatky Hejralové a Jana Hejrala st. Zkoušky byly tři.

19. prosince měla vánoční besídku na malém sále vysocká nemocnice.

Zkoušky na Limonádníka vrcholily, zkoušelo se o sto šest, účast na zkouškách vypadala jako noty na buben a není divu, že režisérka z nás byla patřičně nervózní. Na druhou stranu musím připomenout, že divadlo na kterém se podílelo 51 osob se již dlouho u nás nehrálo a tím i režie byla náročnější. I generálka na Dlouhou noc se moc nevydařila, tak snad premiéra to napraví. Tradiční posezení na malém sále a koledy po Vysokém zahájily pro nás vánoce.

25. prosince byla premiéra komedie Jiřího Brdečky „Limonádový Joe“. Nervozita vrcholí, ale všichni s nadšením očekávají první tóny Limonádníkovy písně a jeho docválání do Stetson City. Kolosální rvačka začíná, obecenstvo se baví, herci vydávají ze sebe co mohou, vše ubíhá tak rychle, že už je tu závěrečná věta : „Padouch , nebo hrdina, my jsme jedna rodina! Mohutný potlesk obecenstva a těžký kámen Mařence spadl ze srdce. Díky všem za toto krásné představení. Repríza na druhý den byla ještě vydařenější a druhá repríza 27. prosince též.

Ze hry Limonádový Joe

Konec roku věnujeme dětem, a to loutkovou pohádkou Čertův švagr 29. prosince.

Jen chvilku si odpočineme a čekají nás další reprízy Limonádového Joea , další starosti o budovu, činnost spolku a proto, ať se nám daří!!

Děkuji za pozornost.

Eva Macháčková, jednatelka DS

Výroční zpráva 2008

( výtah ze zprávy jednatelky spolku pro valnou hromadu 7.3.2008 )

V lednu jsme se poprvé sešli na výborové schůzi spolku, která se konala 10 tého. Další schůze výboru byly 24.ledna, 14. února, 14. března, 11. dubna, 9 května, 6. června, 3. září, 30. října, 15. listopadu a 13. prosince. Na těchto předem plánovaných schůzkách jsme projednávali akce které proběhly od naší poslední schůzky, akce které se budou konat, byla provedena kontrola úkolů stanovených na minulé schůzi, doručená pošta, rozděleny úkoly pro příští měsíc a trvalým bodem našich jednání byla realizace rekonstrukce divadelní budovy a s tím spojené čerpání finančních prostředků.

Mimořádné schůzky výboru byly 7. března (projednána výměna oken, oprava fasády, umístění plynových kotlů). Další schůzka byla 15. května, kdy hlavním bodem jednání bylo interní výběrové řízení na dodavatele prací souvisejících s výměnou topného systému v budově. Třetí mimořádná schůzka byla svolaná o přehlídce 11. října a to k projednání přípravy Sejkoráku (tedy sálu a úkolů s tím spojených) a nutné bylo projednat a odsouhlasit práce z finančních prostředků, které nám ještě zbývají (tj. na zateplení půdičky, úpravy sociálního zařízení a podlah ).

V režii Jana Hejrala staršího se začíná zkoušet Hadrián z Římsů. Zkoušek bylo v lednu šest, v únoru devět, v březnu též devět, v dubnu čtyři, v květnu pět a dvě generální zkoušky.

20. ledna jsme pořádali Společenský bál.

20. ledna byla provedena oprava stržené střechy po orkánu Kyril, který zanechal velké škody i na naší divadelní budově.

1. a 8. února byla odehrána loutková pohádka „Pohádka na ruby“ pro děti školy v přírodě. 24. února jsme pořádali Maškarní bál pro dospělé s názvem „V cirkuse“. Tentokrát byla návštěvnost pěkná a sešlo se hodně masek Moc hezký byl i dětský maškarní bál na druhý den 25.února. Děti se opravdu vyřádily.

Na pátek 2. března byla svolaná Valná hromada. Po zahájení starostou spolku byla provedena volba revizní komise na další dva roky. Po té byly přečteny jednotlivé zprávy o činnosti za uplynulý rok včetně seznámení s pracemi první etapy rekonstrukce divadelní budovy, která již proběhla. S pracemi druhé etapy nás seznámil Karel Bárta. Na téma rekonstrukce byla také zaměřena hlavní část diskuse. Následovalo seznámení s další divadelní činností, která je závislá na postupu stavebních prací druhé etapy a tím bude asi provoz divadla výrazně omezen, případně úplně zastaven.

Třetího března na příjezd Krakonoše do Harrachova dorazili: Anče, Kuba, hajnej a Trautenberk v podání členů našeho spolku. Nejprve přivítali hosty a Krakonoše, po té mu ukradli povoz, projeli průvodem po Harrachovu a závěrem přímo na závodišti udělovali medaile závodníkům poháru dorostu.

24. března se na malém sále konala svatební hostina pro novomanželé Preisslerovy.

29. března pro Integrovanou střední školu a i pro veřejnost byla na malém sále beseda s cestovatelem Liborem Turkem „O Havaji“. Navštívilo ji 35 osob.

Trautenberk v Harrachově

„Enu, mně se to ani slaviť nechce, ale prej musím u toho bejť taky, a tak teda půjdu, jakypak s tím fraky!!!“ – takto jsme byli pozváni na oslavu životního výročí Františka Vodseďálka 30. března na malý sál Krakonoše. A oslava to byla převeliká.

Na velikonoční neděli 8. dubna byla uvedena divadelním souborem Vojan z Libice nad Cidlinou Moliérova komedie „Lakomec“. Hru shlédlo 140 diváků.

20. dubna byl pronajat velký sál pro Podkrkonošskou společnost přátel dětí zdravotně postižených, která zorganizovala kulturní pásmo „Patříme k sobě“.

V květnu proběhly zkoušky recitačního kroužku Ivy Řehořové. Vystoupení s názvem „Perníková chaloupka“ bylo uvedeno 27. dubna pro Základní školu a pro veřejnost 4. května.

 

26. května byla uvedena v režii Jana Hejrala staršího premiéra hry Václava Klimenta Klicpery „Hadrián z Římsů“.

9. června byla svolaná brigáda na stěhování sálu, propadla a dalších prostor kvůli instalaci topení a vzduchotechniky.

Pohádkový park

22. června je opět brigáda a to na přípravu Pohádkového parku. Ten se koná v prostorách celého parku v sobotu 23. června. Z důvodu prací v divadelní budově je občerstvení podáváno ve velkém stanu zapůjčeném hasiči v parku hned za divadlem. Zprvu nám počasí nepřálo, lilo jako z konve, ale Krakonoš se opět nad námi smiloval a i sluníčko se ukázalo a tak se Pohádkový park mohl konat. Právě asi pro nepřízeň počasí byla účast menší než jiná léta, jen 135 dětí.

„Nepotřebujeme ani tak pomoc svých přátel, jako spíš jistotu, že by nám pomohli“: Takto nás pozvala Svatka Hejralová na oslavu svého půlstoletí života do hasičovy na 30. června. A rádi jsme přijali. A zase se slavilo. Slavilo se i 2. července, kdy jsme byli popřát též k půlstoletí Honzovi Hejralovi.

V sobotu 25. srpna jsme pořádali již sedmý ročník pochodu Memoriál Mirka Morávka. Vyrazili jsme od Krakonoše směrem na Tomášova vrcha, starou cestou k paseckému muzeu, kterým nás provedla Slávka Hubačíková, pak se šlo na Bosnu a po vrstevnici na Prdek, kde jsme se řádně občerstvili a pokračovali už směrem k domovu.U Krakonoše byl závěrečný táborák.

Divadelní pochod

Jelikož se přehlídka kvapem blíží a divadelní budova je stále ještě nefunkční, scházíme se při mnoha brigádách ke generálním úklidům celé budovy.

Celospolková schůze k přípravě přehlídky byla svolaná na 27. září. Schůzky Přípravného výboru byly svolány v průběhu roku na 4. července do hotelu Morava, 17. srpna a 19. září na Městský úřad, neboť prostory v divadle ještě nebyly pro schůzování připraveny.

Polib tetičku

V režii Jiřího Pošepného a Jiřího Líbala se začíná zkoušet vánoční premiéra hry Úžasná svatba. Zkoušky na ní byly v říjnu 6x, v listopadu 7x a v prosinci 8x.

Komedie Simona Williamse Polib tetičku se začíná znovu zkoušet a to s přeobsazením role Heriet v podání Lucky Preisslerové. Za ní nastudovala roli Marcela Kollertová z DS Červený Kostelec. Zkouší se 2x v Hronově, 2x v Červeném Kostelci a zbytek zkoušek ve Vysokém.

38. ročník KDP konaného ve dnech 12. – 20. října 2007 proběhl v nově zrekonstruované divadelní budově. Hostem přehlídky byl tentokrát herec Petr Nárožný, který zaplnil do posledního místečka celý velký sál Krakonoše.Úspěšná byla také soutěž v zatloukání hřebíků. Bližší informace o přehlídce najdete na http://www.kdpvysoke.cz/ .

Týden uběhl jako voda a divadlo je zase opuštěné. Ne nadlouho. V sobotu 27. října se opět slaví. Zvou nás : František Vítamvás, Ivan Macháček, Josef Prajzler, Jaromír Vodseďálek, Josef Hejral, Zdenka Fučíková a Hanka Strnádková na oslavu svých výročí. Veselilo se, tancovalo se – prostě oslava jak má být.

Komedie „Polib tetičku“ je odehrána 16. listopadu v Malých Svatoňovicích, 17. listopadu v Červeném Kostelci a 23. listopadu v Harrachově.

28. listopadu na malém sále proběhla další beseda s cestovatelem Liborem Turkem – dvouhodinový výlet mezi nepálské osmitisícovky.

V sobotu 1. prosince byl pronajat malý sál k rodinné oslavě životního výročí pana Poloprutského ze Staré Vsi.

Loutková pohádka „Kašpárek doktorem“ se zkouší 28. listopadu a 3. prosince. Uvedena je pro děti z Mateřské školy Jablonce nad Nisou 6. prosince a 7. prosince pro děti školy v přírodě.

Na 15. prosince je svolaná další brigáda a to na úklid po sádrokartonářích a podlahářích. A jsou tu již vánoce. S tím spojené generální zkoušky 22. a 23. prosince. Nechybí ani tradiční posezení „na dlouhou noc“ na malém sále.

Na Boží narození 25. prosince je odehraná premiéra komedie Robina Hawdona „Úžasná svatba“ v režii Jiřího Pošepného a Jiřího Líbala. Repríza je odehrána na Štěpána odpoledne.

27. prosince je opět pronajat malý sál, tentokrát pro besedu pořádanou vysockou nemocnicí s názvem „Když se řekne plastika“.

29. prosince pro veřejnost je odehrána loutková pohádka Kašpárek doktorem pro velký zájem dvakrát.

Skončil rok 2007 a budeme se chystat na oslavy 222 let v únoru 2008. Ať se vydaří a i celý rok je po stránce divadelní činnosti úspěšný.

Úplně závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění rekonstrukce divadelní budovy a na brigádách které byly v rámci rekonstrukce organizovány.

Zvláště bych chtěla poděkovat starostovi Janu Vaverkovi a Karlu Bártovi, kteří měli největší podíl jak po organizační stránce, tak po stránce technického zajištění na průběh a celou rekonstrukci divadelní budovy.

Děkuji za pozornost.

Eva Macháčková, jednatelka DS

Unknown

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Unknown

Unknown

Unknown

Výroční zpráva 2007

(výtah ze zprávy jednatelky spolku pro valnou hromadu 2.3.2007)

První setkání výboru spolku bylo ve středu 18.ledna. Na všech našich schůzkách se pravidelně projednávaly akce již uskutečněné, akce připravované, provedena byla kontrola splnění úkolů z minulých jednání, doručená pošta, stanoveny úkoly pro další činnost, problémy a úkoly které vyplynuly z daného měsíce a hlavním bodem vždy byla příprava a skutečná realizace rekonstrukce divadelní budovy.

25. ledna byla odehrána pro děti Tělovýchovné jednoty Praha loutková pohádka Bezhlavý rytíř. Tatáž pohádka byla odehrána i pro děti ze školy v přírodě a to 1. února.

Komedie Simona Williamse Potib tetičku se zkoušela 2. února a 3.února byla odehrána v Jablonci nad Jizerou. Komedie Polib tetičku byla 24. února odehrána také v Hostinném a dále 25. března v Příkrém, 12. dubna ve Špindlerově Mlýně, 16. dubna ve Vysokém a 29. dubna v Levínské Olešnici.

Polib tetičku

Dětský bál
9. února jsme se sešli k přípravě sálu na bály a 11. února jsme pořádali Valentýnský bál. Škoda, že návštěvnost byla velice malá. 18. února pořádala Nemocnice na velkém sále bál při závodech PO STARU . 25. února na velkém sále jsme pořádali maškarní bál pro dospělé v rázu “V lese na jehličí” a 26. února bál pro děti. 27. února jsme se sešli k úklidu po bálech.
Valná hromada se konala v pátek 10. března. Po zahájení starostou spolku a přečtením jednotlivých zpráv o činnosti za rok 2005 byla provedena volba nového výboru. Vydáno bylo 53 lístků, odevzdaných a platných 48. Zvoleni byli: Bárta Karel, Hejral Josef, Hejral Josef ing., Hejralová Svatka, Hnyk Martin, Machačková Zdenka, Macháčková Eva, Nesvadba Robert, Poloprutská Martina, Pošepný Jiří, Šaldová Marta, Vaverka Jan a Vaverka Jan mladší.

Nová hra Víkend od Ivana Krause se zkoušela 29. března, 6., 18., 20., 25. a 27. dubna. 1.května byla generální zkouška, 3. května veřejná generálka ve Vysokém a 5. května byl Víkend odehrán na přehlídce v Josefově Dole. Svatka Hejralová a Jiří Pošepný obdrželi čestné uznání a Josef Hejral st. diplom za scénografii.

6. května jsme pořádali v hasičovně Májovou zábavu.

Ve dnech 24. a 28. května byla odehrána dvě představení Tří mušketýrů ve Francii v Pont l´Eveque.

Víkend

Tři mušketýři v Hradci Králové
V měsících květnu a červnu proběhly v divadelní budově zkoušky recitačního kroužku pod vedením Ivy Řehořové. Jejich představení s názvem “Ostrov srandy” byl uveden 6. června pro Základní školu a 10. června pro veřejnost.

Pro děti z Cutisinu byla 17. června odehrána loutková pohádka Bezhlavý rytíř.

Tři mušketýři se zkoušeli 22. června a 23. června byla uvedena dvě představení u nás ve Vysokém. 24. června byli Tři mušketýři odehráni v Hradci Králové na mezinárodním festivalu “Divadlo evropských regionů” a to přímo pod otevřeným nebem, takže diváci přicházeli a odcházeli v průběhu představení.

Rozloučení žáků deváté třídy bylo divadelním představením “Ivin cirkus” 29. června na velkém sále divadla. Zakončení školního roku 2005-2006 proběhlo též na velkém sále 30. června.
Téhož dne odpoledne byla brigáda na přépravu Dětského dne. Samotný Dětský den byl uspořádán opět v prostorách celého parku i s hospůdkou v propadle v sobotu 1. července.

Beseda s Marií Kubátovou k příležitosti znovu vydání knížky Krakonošův rok se uskutečnila na malém sále 5. srpna. Ukázky z jmenované knížky přednesla Slávka Hubačíková.
Republika se zkoušela 2., 7., 9. a 11. srpna byla veřejná generální zkouška odehrána ve Vysokém. S tímto představením jsme odjížděli 18. srpna na Jiráskův Hronov. Uvítáni jsme byli před divadelní budovou a také před divadelní budovou jsme pekli sejkory. A jak chutnaly! Jen se po nich zaprášilo. Na druhý den jsme stavěli scénu, proběhly částečné zkoušky a již bylo odpoledne a to první představení hry Petra Pýchy “Republiku za koně a fotbal aneb Obrázky z dějin národa Havlase Pavlaty“. Po večerním představení jsme slavnostně sestoupili ze schodů hronovského divadla za přítomnosti přeplněného náměstí, k stažení a odnesení vlajek a tím byl zakončen tento ročník Jiráskova Hronova. Následoval velkolepý ohňostroj a poté jsme se již vraceli k domovu.

9. září se devět členů našeho spolku v kostýmech zúčastnilo dožínkového průvodu a slavnostního zahájení dožínek za přítomnosti politických představitelů státu a kraje při Krajské dožínkové slavnosti v Tanvaldě.

Dožínky v Tanvaldě

Divadelní pochod
Divadelní pochod – 6tý ročník Memoriálu Mirka Morávka se konal v sobotu 16. září směrem na Roztoky, Helkovice se závěrečným táborákem a posezením za divadlem.
37. ročník NP KDP se konal ve dnech 13.-21. října. Těžko se mi něco k přehlídce píše abych se po tolika ročnících stále neopakovala. Pochlubit jsme se mohli novým kabátem na vstupní budově divadla. V průběhu přehlídky se konala beseda s Květou Fialovou a Naďou Konvalinkovou, která byla opět velice pěkná. Můžeme být hrdi na to, že přehlídka se opět vydařila po naší organizační stránce, za což všem nám kteří se na přípravě a organizaci podíleli patří dík. Podrobnosti o průběhu přehlídky naleznete na internetových stránkách www.kdpvysoke.cz .

Přehlídka skončila a bylo třeba se věnovat přípravě vánočního představení. Režie se ujal Hejral Jan starší s nastudováním Hadriána z Římsů. V říjnu se zkoušelo 3x, v listopadu 7x. Poněvadž do vánoc se nastudování nové hry nestihlo, odsouhlasil výbor spolku odehrání hry Petra Pýchy Republiku za koně a fotbal o vánočních svátcích.

9. listopadu proběhla na malém sále beseda O Kanadě pro Integrovanou střední školu .

Loutková pohádka “Pohádka naruby” se zkoušela 4. prosince a 6. prosince byla odehrána pro Mateřskou školu z Jablonce nad Nisou a 13. prosince pro školu v přírodě. Tentýž den byla svolaná brigáda na likvidaci ukončených představení (Víkend a Hrátky s čertem).

Republika se zkoušela 11. a 18. prosince. Generálka byla na Dlouhou noc 23. prosince. Při tradičním posezení na malém sále nám starosta spolku oznámil, že společně s Ivanem Hanušem a Karlem Bártou požádali o částku 3 mil.Kč na rekonstrukci divadla ze Státního rozpočtu. Tato částka byla nám odsouhlasena. Pěkný dárek k vánocům, že? Jen škoda, že z našich tradičních sezení na Dlouhou noc se vytratila ta správná vánoční atmosféra, kolektivní vzpomínání, koledy a i návštěvnost divadelníků je menší. I tradice zpívání koled po Vysokém ztrácí to původní vánoční nadšení.

Na Hod boží 25. prosince jsme ve Vysokém po desáté uvedli hru Petra Pýchy Republiku za koně a fotbal. Obavy, že návštěvnost bude po tolika reprízách i ve Vysokém malá se nenaplnily. Reakce diváků už od počátku představení byly báječné a hercům se velice pěkně hrálo. Bylo to opravdu velice hezké, uvolněné představení. Celkově byla Republika odehrána po dvacátéšesté.

Poslední akcí v roce byla loutková pohádka “Pohádka na ruby” 26. prosince pro veřejnost.

Závěrem bych Vás chtěla seznámit s pracemi, které proběhly s rekonstrukcí budovy. Na vstupní část budovy byla dána nová fasáda, vyrobena a zasazena nová okna, vyrobeny a zasazeny nové vstupní dveře, klempířské práce, oprava schodů a izolace na boku budovy. Všem, kteří se na těchto pracech podíleli patří dík.

Takto vypadá výsledek I. etapy rekonstrukce divadla

A co nás čeká letos? Mnoho a mnoho práce a přejme si, aby za rok jsme mohli říct, vše se podařilo a budova nám nadále bude vzkvétat.

Eva Macháčková, jednatelka DS

Unknown

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Výroční zpráva 2006

(výtah ze zprávy jednatelky spolku pro valnou hromadu 10.3.2006)

Poprvé v roce 2005 jsme se sešli 6. ledna při zkoušce Hrátek s čertem, jejichž druhou reprízu jsme uvedli ve Vysokém 8. ledna.V pátek 7. ledna byl malý sál opět pronajat pro školení firmy PaP s následným posezením. První zkouška na velikonoční představení Víkend v režii Jana Hejrala ml. byla svolána na 11. ledna. Dalších zkoušek bylo v lednu 5, v únoru 7 a v březnu 11. V pátek 14. ledna byly Hrátky s čertem odehrány v Jablonci nad Jizerou.

První výborová schůze v roce 2005 byla ve středu 19. ledna. V průběhu roku se výbor sešel ještě osmkrát. 20. ledna se členové divadelního spolku sešli na malém sále při “Posezení u jitrnice”. Pochutiny zabíjačkové kuchyně připravil Pepa Prajzler. Zkouška na Hrátky s čertem byla 10. února a 11. února byly Hrátky odehrány v Hostinném.

Valná hromada byla svolána na 18. února. Zúčastnilo se jí 55 členů a 2 hosté.Zhodnocena byla činnost za rok 2004 a vytyčena činnost pro rok stávající. Zároveň byla zvolena revizní komise ve složení Ing. J. Hejral, Ing. M. Škodová a M. Poloprutská.

V neděli 20. února jsme pořádali Dětský maškarní bál. 28. února se opět zkoušela Dojí hra a odehrána byla 2. března v Libici nad Cidlinou, 4. března na oblastní přehlídce v Lomnici nad Popelkou a 5. března v Boleradicích. Téhož dne, 5. března jsme pořádali Maškarní bál pro dospělé s názvem “Hurá do pyžam”. Za Dvojí hru v Lomnici obdrželi Lucie Nesvadbová a Jiří Pošepný cenu za herecký výkon, Petra Ďoubalíková čestné uznání za herecký výkon a hra obdržela hlavní cenu přehlídky za inscenaci.

Hrátky s čertem byly odehrány ještě 7. března ve Vysokém a 9. března ve Špindlerově Mlýně. V rámci akce Březen měsíc divadla byla 14. března odehrána Dvojí hra v Jilemnici. 17. března na malém sále proběhla beseda s Renatou Marcolovou o Islandu s promítáním fotografií.
25. března je generálka a 27. března na Boží hod Velikonoční premiéra komedie Ivana Krauze Víkend v režii Jana Hejrala ml. Repríza je uvedena o týden později , v neděli 3. dubna. Na 4. dubna je svolána organizační schůzka k zajištění oslav 80. výročí postavení divadelní budovy. Zkouška na Hrátky s čertem je 6. dubna a 9. dubna jsou Hrátky uvedeny v Levínské Olešnici.
Ve dnech 14. až 17. dubna se společně s Francouzi zkouší Tři mušketýři, takže kuchyňka byla v plném provozu, aby se postarala o žaludky zkoušejících.

Víkend

Republika se zkouší 11., 18. a 20. dubna. 23. dubna je odehrána na oblastní přehlídce v Miletíně. Při závěrečném hodnocení této přehlídky jsme získali 3 čestná uznání za herecké výkony (J. Vodseďálek, J. Líbal a V. Šulc), cenu za text hry obdržel Petr Pýcha a hra byla doporučena na 2. místě na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim.

20. dubna dopoledne byl velký sál pronajat pro Podkrkonošskou společnost přátel dětí zdravotně postižených. 21. se zkouší a 22. dubna jsou Hrátky s čertem odehrány na 7. ročníku divadelního festivalu pro děti Zlatý člunek města Tanvaldu. Představení má pomalu začít, když Anděl zjistí, že je bez kostýmu. Asi zůstal v divadle. Co teď? Nakonec díky mobilům a Martě Šaldové je kostým promptně dovezen. A jaké je zhodnocení našeho představení? Cena dětské poroty, cena za inscenaci, cena za ztvárnění postav, cena za režii (J. Pošepný), Zlatý člunek města Tanvaldu a doporučení na Popelku do Rakovníka.

28. dubna se zkouší a 29. dubna je Víkend odehrán v Jablonci nad Jizerou. 5. května se opět zkouší Hrátky s čertem a 6. května je shlédnou diváci na přehlídce v Josefově Dole. Čestné uznání obdrželi Robert Nesvadba a Martin Hnyk, ceny za herecký výkon Josef Hejral st., Ivan Hanuš a Jan Hejral ml. Hrátky získaly též cenu za inscenaci a nominaci na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim.
80. let od položení základního kamene divadelní budovy si připomínáme květnovým divadelním minifestivalem, a to uvedením našich pěti aktuálně hraných titulů. Prvním z nich je komedie Víkend v režii Jana Hejrala ml. odehraná 7. května. 13. května následuje nejslavnější hra vysockých ochotníků Cesta kolem světa za 80 dní v režii Jana Hejrala st. V dopoledních hodinách téhož dne proběhla v divadelní budově za spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů a Integrovanou střední školou cvičná evakuace velkého sálu. Třetí uvedenou hrou na vysockém minifestivalu je 14. května detektivní komedie Dvojí hra v režii Milana Schejbala. 15. května je v režii Jana Hejrala ml. odehrána loutková pohádka Bezhlavý rytíř. Republiku za koně a fotbal pod režijním vedení Petra Pýchy a Jana Vaverky ml. jsme odehráli 20. května a 21. května byly uvedeny Hrátky s čertem v režii Jiřího Pošepného. Výtěžek z těchto představení šel na konto oprav divadelní budovy.

28. května byl malý sál divadla pronajat pro pořádání ročníkového srazu. 8. května se na malém sále konala valná hromada Občanského sdružení Větrov a 8. května první organizační schůzka k přípravě 36. ročníku Krakonošova divadelního podzimu. Přelom května a června patří dětem z recitačního kroužku městské knihovny. 10. června mohou diváci shlédnout výsledek jejich práce pod režijním vedením Ivy Řehořové – literární pásmo “Vysypaná knihovna”. Do pohádkového parku byly děti pozvány v sobotu 18. června. Sešlo se jich 216 a pro rodiče a doprovod byla v propadle otevřena divadelní hospůdka.

Na jaře roku 2005 vyhlásila Nadace VIA a Dobročinný fond Philip Morris ČR grantové řízení do projektu 3x 333 tisíc pro aktivní život obce. Tou dobou už jeden rok probíhala veřejná sbírka na rekonstrukci budovy a spolu s penězi z grantu by výsledná částka dala přesně na rekonstrukci fasády v přední části budovy. Neprodleně jsme vypracovali projekt na rekonstrukci a odeslali grantovou žádost. Jaké bylo naše překvapení, když jsme obdrželi pozvánku na 21. června do Prahy na Střelecký ostrov k vyhlášení výsledků výběrového řízení. Byli jsme jednou ze tří organizací, které obdržely částku 333 000, – Kč. Předání symbolického šeku se zúčastnil Jan Vaverka st. a Eva Nesvadbová.

Slavnostní převzetí šeku na 333 ticíc.

V sobotu 25. června se Svatka Hejralová a Karel Bárta zúčastnili konference Jizerské oblasti SČDO.
S koncem školního roku patří divadelní budova opět Recitačnímu kroužku městské knihovny a žákům základní školy. 30. června proběhlo na velkém sále slavnostní zakončení školního roku 2004 / 2005 doprovázené programem “Televize bezva.” Vysílání “Televize bezva” mohli na velkém sále naladit i diváci z řad veřejnosti večer 29. června.

Od 1. do 7. července se vydáváme do Francie na společné zkoušky Tří mušketýrů.

Z hasičského cvičení
A 15. července v divadle hořelo! Na jevišti vyšlehly plameny a hustý kouř zahalil celou budovu…. Neděste se, bylo to jenom jako. Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů jsme byli účastníky technicko-taktického cvičení. Cvičení proběhlo ke všeobecné spokojenosti, hasiče jsme podrobně seznámili se všemi skrytými zákoutími divadelní budovy a oni nám na oplátku předali seznam nedostatků, které je třeba odstranit.

A opět se zkouší mušketýři. Tentokrát pouze s českou částí souboru a to ve dnech 18. a 19. července a 18. a 23. srpna.

25. července proběhlo společné jednání výboru spolku s přípravným výborem Krakonošova divadelního podzimu na přípravu přehlídky.
V průběhu prázdnin se pracovalo v technice na přípravě elektroinstalace pro modernizaci světelného vybavení a větrání v kabině techniky. Dále se povedlo vymalování chodeb, vydrátkování podlahy na malém sále, to vše s následným úklidem.

27. srpna se ruší plánovaný divadelní pochod Memoriál Mirka Morávka. Důvodem je smutná událost – poslední rozloučení s naším dlouholetým kamarádem a příznivcem vysockého divadla Vladimírem Bartoněm.

7. září odjíždí herci s režisérem a dvěma překladateli do Francie. Tam proběhly poslední zkoušky a naše patnácti měsíční snažení bylo 10. září korunováno premiérou ve francouzském Touques. Po odpolední generální zkoušce je premiéra uvedena před plným sálem.Mezi hosty byla konzulka a velvyslanec ČR ve Francii a starosta města Trouville. Dlouhý potlesk byl odměnou za stovky hodin strávených při náročných zkouškách jak u nás tak ve Francii.

Premiérová děkovačka všech zúčastněných ve francouzském Touques
8. září je malý sál divadla pronajat pro besedu římskokatolické farnosti.

11. – 13. září pokračují údržbové práce v budově nátěrem podlahy jeviště.

16. září se přípravný výbor Krakonošova divadelního podzimu schází při poslední schůzce před vlastní přehlídkou. Schůze členů divadelního spolku na přípravu přehlídky je svolána na 29. září a brigáda na přípravu divadelní budovy na přehlídku je 1. října. Během září se třikrát zkouší Hrátky s čertem, které jsou odehrány 8. října v Libštátě.

Vlastní 36. ročník národní přehlídky Krakonošův divadelní podzim se koná ve dnech 14. – 22. října 2005. Přehlídku zahajuje náš soubor uvedením hry Petra Pýchy Republiku za koně a fotbal aneb Obrázky z dějin národa Havlase Pavlaty. Druhým naším přehlídkovým představením jsou Hrátky s čertem. Obě představení byla odehrána dvakrát. Průběh přehlídky, organizace, úkoly na nás kladené to vše prožíváme již každým rokem obdobně. A beseda s hostem? Tentokrát s Gabrielou Vránovou. A závěrečné vyhodnocení a Sejkorák? Pro nás tentokrát opravdu slavnostní:

Hrátky s čertem – čestné uznání pro Jana Hejrala ml. za herecký výkon a cena za herecký výkon pro Josefa Hejrala st.
Republika – čestná uznání za herecký výkon pro Jiřího Líbala, Václava Šulce a Jaromíra Vodseďálka, cena za herecký výkon pro Ivana Hanuše, cena za návrh scény pro Hanu Pýchovou, cena za text hry pro Petra Pýchu, cena za inscenaci a nominace na Jiráskův Hronov 2006.

Co si přát víc? Přehlídka skončila, uklízíme, povídáme a hodnotíme. Však se ani nenadějeme a je tu přehlídka další. Podrobnosti o průběhu přehlídky naleznete na internetových stránkách www.kdpvysoke.cz .

Začátkem listopadu se opět zkouší a 9. listopadu se s Hrátkami s čertem účastníme rakovnické Popelky. Opět jsme byli úspěšní. Čestné uznání za herecký výkon Martina Hnyka, za režii Jiřího Pošepného a cena za herecký výkon Jana Hejrala ml. 11. listopadu hrajeme Víkend v Úpici.

A blíží se česká premiéra Tří mušketýrů. Ale nejprve předpremiéry uvedené 17. listopadu ve Vrchlabí a 18. listopadu v Litoměřicích. Pilně se zkoušelo ještě 15. a 16. listopadu a obě uvedené předpremiéry měly velký divácký ohlas. A premiérové představení 19. listopadu ve Vysokém? Obě sobotní představení byla velice úspěšná. Myslím, že tréma a napětí všech účinkujících opadly až při děkovačce. Obecenstvo aplaudovalo na otevřené scéně a závěrečný potlesk, při kterém celý sál povstal, byl odměnou za krásné a velice náročné představení.

Mušketýři jsou odehráni a čekají nás vánoce. Je málo času, ale vánoce bez divadla? A tak ve velice krátké době, od 20. listopadu se v režii Milana Schejbala pilně zkouší komedie Simona Williamse “Polib tetičku”. Během jednoho měsíce proběhne 24 velice náročných zkoušek.

Mezi tím hrajeme 23. listopadu Víkend ve Špindlerově Mlýně. 26. listopadu odjíždí Jan Vaverka ml., Václav Šulc a Jaromír Vodseďálek do Hradce Králové, aby na slavnostním setkání VSVD převzali ocenění, která jsme získali s Republikou na přehlídce v Miletíně 23. dubna.

V období okolo Mikuláše přichází každoročně sezóna loutkového divadla. Loutkovou pohádku Bezhlavý rytíř hrajeme 30. listopadu, 4., 7. a 12. prosince. Generálka vánočního představení je 23. prosince a následuje tradiční posezení členů DS na dlouhou noc. Na Boží hod vánoční 25. prosince je uvedena premiéra komedie Polib tetičku v režii Milana Schejbala. Představení bylo velice pěkné, dík všem za nastudování v tak krátkém časovém období. Repríza Tetičky je 26. prosince odpoledne.

Polib tetičku
Rok pomalu končí a jak jinak než loutkami. Bezhlavý rytíř je pro veřejnost odehrán 28. prosince. Sněhu je dostatek a tak při společném sáňkování 27. a 28. prosince končíme vesele divadelní rok 2005.
Rok skončil, ale ještě bych se chtěla na chvíli vrátit k činnosti neherecké. Stav sbírkového konta na opravu divadelní budovy činí k 31.12.2005 263 322,- Kč. Zároveň bych chtěla poděkovat Daniele Hejralové, která již druhým rokem vede kurzy angličtiny a veškeré finanční prostředky z této výuky věnuje na konto DS Krakonoš na opravu divadelní budovy. Nevěřili byste, ale k dnešnímu dni je to částka 50 400,- Kč.

Co říct úplně na závěr? Aby se nám akce, které pro rok 2006 plánujeme, podařilo zajistit.

Eva Macháčková – Nesvadbová, jednatelka DS

 

Výroční zpráva 2005

(výtah ze zprávy jednatelky spolku pro valnou hromadu 18.2.2005)

Činnost v divadelní budově začíná už od roku 1993 stejně a to pronájmem malého sálu pro školení zaměstnanců firmy P a P. Školení s následným posezením proběhlo letos v pátek 9. ledna.
Tentýž den večer byla zkouška na Dvojí hru. Její repríza byla uvedena 10. ledna ve Vysokém a 18. ledna jsme s touto hrou navštívili Lázně Bělohrad. Noc na Karlštejně se v lednu zkoušela dvakrát a 6. ledna byla odehrána naposled a to v Lomnici nad Popelkou. Republika se zkoušela v lednu třikrát a zkoušky na Cestu kolem světa byly také tři.

Noc na Karlštejně
Výborová schůze 21. ledna byla zaměřena na přípravu valné hromady, která se uskutečnila v pátek 13. února. Po zhodnocení uplynulého roku byla provedena volba nového výboru DS Krakonoš, který byl zvolen ve stejném složení jako v roce 2002.

Republiku za koně a fotbal …
Ale vrátíme se ještě k lednu, kdy byla 28. odehrána loutková pohádka Princezna Jitřenka se vdává pro děti ze školy v přírodě a pro veřejnost. Republika byla odehrána v sobotu 31. ledna v Bozkově. Zkoušela se ještě 2. února a ve středu 4. února byla s velkým úspěchem odehrána v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v Praze. Následující den, 5. února, byla odehrána loutková pohádka pro školu v přírodě.

Plesovou sezónu roku 2004 odstartoval 7. února Český ski klub Skijáckým bálem. Dětský bál jsme pořádali v neděli 22. února. Maškarní bál pro dospělé ve stylu Devatero řemesel desátá bída byl uspořádán v sobotu 28. února. Původně měla hrát kapela Kantyléna, ale pro nemoc se muzikanti na poslední chvíli omluvili. Ke vší spokojenosti nakonec hrála kapela Jirky Pošepného.

„Organizační tým“ divadelního bálu očekává první návštěvníky

V úterý 2. března nás zasáhla smutná zpráva. Zemřel náš dlouholetý člen a kamarád Pepa Merc. Rozloučit jsme se s ním byli v úterý 9. března.

V průběhu března jsme odehráli detektivku Dvojí hra v Poděbradech a Levínské Olešnici. Při návratu z posledně jmenované štace došlo k velmi kuriózní situaci.

Sluha dvou pánů
Ze střechy našeho nákladního automobilu odplachtil do závěje vedle silnice veliký balík s téměř polovinou kulis aniž by si toho posádka vozu všimla.Všechno však šťastně dopadlo, kulisy se našly, a tak jsme Dvojí hru ještě týž měsíc odehráli v Jablonci nad Jizerou a v Hostinném. Měsíc duben zahájil pěvecký sbor Satori z Poniklé, který si pronajal velký sál divadla k natáčení svého nového CD. 9. a 10. dubna se naposled zkoušel Sluha dvou pánů a na důstojné rozloučení s ním (rozuměj na derniéru) přišli všichni jeho příznivci do Vysockého divadla na velikonoční neděli 11. dubna.

Dvojí hra byla uvedena 23. dubna v Brništi, 24. dubna v Harrachově 7. května v Terezíně a 8. května na oblastní přehlídce v Miletíně. Zde jsme získali doporučení na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim do Vysokého, cenu za herecký výkon obdrželi Lucie Nesvadbová, Petra Ďoubalíková a Jiří Pošepný. Premiéra hry Cesta kolem světa za 80 dní v režii Jana Hejrala staršího byla uvedena na domácí scéně večer 15. května s reprízou následující den odpoledne. 26. května jsme navštívili Libici nad Cidlinou s Republikou za koně a fotbal.

Cesta kolem světa za 80 dní

17. května nás opustila již druhá osobnost našeho souboru, naše “teta” Marie Hejralová. Jak si Mařenku připomenout? Vždyť v divadelní budově strávila nespočet času. Každé místečko ji tu připomene. A tak zároveň vzpomínáme i na “elegána” Pepu Merce. Určitě spolu někde diskutují, dívají se na nás a stále budou s námi. S Mařenkou jsme se rozloučili v sobotu 22. května.

Recitační kroužek pod vedením Ivy Řehořové uvedl 28. května odpoledne pro školu a večer pro veřejnost další úspěšné divadelní pásmo “Vylez srabe aneb kratochvilné čekání na krále”.
Začátkem června jsme v loutkovém divadle na malém sále přivítali školu v přírodě a 18. června proběhla cestopisná beseda Mgr. Aleny Pazderové na téma “Madagaskar“. V závěru června jsme na velkém jevišti přivítali divadelní soubor Vojan z Libice nad Cidlinou, který k nám přivezl francouzskou komedii Oskar.

Každoroční Dětský den byl v roce 2004 pořádán až koncem června. Přesto, že počasí bylo doslova hrozné a ještě půl hodiny před zahájením pršelo, se nakonec počasí umoudřilo a Dětský den v prostorách městského parku se mohl uskutečnit. I přes značně nejisté počasí se ho zúčastnilo přes 300 dětí.

30. června proběhlo na velkém sále slavnostní zakončení školního roku 2003/2004 a vyřazení žáků 9. třídy. Jejich vystoupení mohla večer předchozího dne shlédnout i veřejnost.

Ve volném čase opět exceloval Martin Hnyk, který díky svému prstu uvězněnému ve zdi zkušebny, málem navždy zůstal v Normandii.
12. července proběhla první čtená zkouška na připravované česko – francouzské představení Tří mušketýrů v režii Jiřího Pošepného a Daniela Guilberta. Zapojen je i Milan Schejbal. Z české strany je na hře zainteresováno 16 lidí, vyrobili jsme scénu a kostýmy zapůjčilo divadlo ABC. Do Francie se odjíždělo 14. července a první zkoušky probíhaly čtyři dny. Zkoušky byly velmi náročné, k čemuž značnou měrou přispěla i pro našince nezvyklá letní vedra. V rámci těchto zkoušek byl také domluven termín premiéry. Ta se uskuteční ve Francii 10. září 2005. Na návrh francouzů bude premiéra odehrána na počest Pepy Merce.

Pět dní po návratu z Francie nás čekalo další uvedení Dvojí hry, tentokrát v Dačicích. S blížícími se oslavami 650 let od první písemné zmínky o městě Vysokém nad Jizerou, proběhlo celkem sedm zkoušek na Cestu kolem světa, Republiku a novou loutkovou pohádku O Havlatovi. Samotné oslavy se konaly ve dnech 20.- 22. srpna. Na slavnostním zasedání městského zastupitelstva bylo uděleno čestné občanství Pavlu Horovi, ocenění starosty města Svatce Hejralové a vyznamenání města Slávce Hubačíkové a Josefu Hejralovi st. Zúčastnili jsme se také slavnostního průvodu městem. Náš divadelní soubor přispěl do programu oslav divadelním představením Republiku za koně a fotbal, Cestou kolem světa za 80 dní, loutkovou pohádkou Princezna Jitřenka se vdává a loutkovou hrou O Havlatovi.

Ze slavnostního průvodu městem v rámci oslav
Procházkou turistické stezky Po stopách divadelních předků s návštěvou lidových betlémů u Poloprutských a u Vodseďálků návštěvníky provedli Daniela Hejralová a Tomáš Tichánek. V rámci dne otevřených dveří mohli návštěvníci shlédnout prostory divadelní budovy. Z nejvyšších pater budovy sestoupil i sám vládce hor Krakonoš, který u vchodu do sálu hlídal pokladničku veřejné sbírky vyhlášené na rekonstrukci divadelní budovy. Velký sál pak přivítal návštěvníky historickou oponou, která se spouští jen při slavnostních příležitostech. Opona byla namalována v roce 1904 panem Falkou. Podle ohlasu diváků a dopisů zveřejněných v městském zpravodaji Větrníku, přispěl divadelní spolek svým programem ke zdárnému průběhu těchto významných oslav.
První čtenou a informativní zkoušku k nastudování pohádky Hrátky s čertem svolal Jiří Pošepný na 31. srpna. Dalších zkoušek bylo v září 9, v říjnu 5, v listopadu 8 a v prosinci 7. V září se také zkoušela Dvojí hra a na zájezdy jsme se s ní vydali počátkem října do Desné a na přehlídku do Jaroměře. Odsud jsme si také přivezli cenu diváků.
Brigáda na přípravu Krakonošova divadelního podzimu byla svolána na sobotu 2. října. Rok rychle uplynul a je tu již 35. ročník národní přehlídky a to od 8. do 16. října. Prvním přehlídkovým představením byla detektivní komedie Dvojí hra uvedená právě naším souborem. V průběhu přehlídky proběhla beseda s pohádkovým princem Janem Čenským, který byl také pohádkově přivítán na jevišti divadelní budovy. Jsme velice rádi, že přehlídka po ta léta u nás zůstala, představení jsou vyprodána a jak diváci tak porotci a hrající soubory se k nám rádi vrací. Týden uběhl a přichází hodnocení celé přehlídky. Za náš soubor obdrželi čestné uznání Lucie Nesvadbová a Jiří Pošepný. Přehlídka skončila. Tak zase za rok, tentokrát na 36. a zároveň 35. vysockém ročníku. Podrobnosti o průběhu přehlídky naleznete na internetových stránkách http://www.kdpvysoke.cz/ .
22. října pronajímáme velký sál agentuře SECY MusicAll z Nymburka, která přijela s kulturním vystoupením pro školy. Koncem října probíhají zkoušky na Republiku a 30. října odjíždíme s touto hrou do Harrachova.
5. listopadu se na velkém i malém sále současně koná premiérové promítání celovečerního filmu “Mír jejich duším”, inspirovaného kronikou Drahoslava Waldmanna. Film natočil s vysockými ochotníky, paseckými a okolními obyvateli režisér Pavel Štingl. Pro velký zájem, kdy byly oba páteční sály do posledního místečka zaplněny se Mír jejich duším promítá ještě na druhý den.
Dvojí hru jsme 6. listopadu odehráli na nesoutěžní přehlídce v Radnicích, 17. listopadu ve Špindlerově Mlýně a 19. listopadu v Litoměřicích. 20. listopadu jsme se vypravili do Červeného Kostelce. Pro velice špatné počasí a náledí odjelo pouze jedno auto s herci a nejnutnějšími rekvizitami. Vše ostatní bylo zapůjčeno v místě. Aby trampot nebylo málo, byla zde také nejnižší účast, jakou pamatujeme. Pouze 4 platící diváci a dalších 5 z řad personálu. Naposledy jsme Dvojí hru v roce 2004 odehráli na soutěžní přehlídce v Českých Budějovicích. Možná vás bude zajímat, že právě v roce 2004 byla odehrána 19 x. Každý ze zúčastněných těmto představením obětoval 225 hodin a nacestoval 2958 kilometrů.
Ve dnech 11.-14. listopadu ve Vysokém proběhly další zkoušky česko – francouzského projektu Tři mušketýři. Zbývá dodělat dva výstupy a pak už je pilovat a pilovat. 1. prosince je pro děti z mateřské školy v Jablonci nad Nisou odehrána loutková pohádka s následnou mikulášskou nadílkou. Na večer téhož dne svolal Jan Hejral ml. první čtenou zkoušku na připravované velikonoční představení Víkend. Ani jsme se nenadáli a máme tu generálku na Hrátky s čertem a následné posezení na Dlouhou noc. Premiéra Hrátek s čertem 25. a repríza 26. prosince byla poslední činností našeho spolku v roce 2004.

Hrátky s čertem

Závěrem se ještě vrátím k námi vyhlášené veřejné sbírce za účelem rekonstrukce divadelní budovy. Sbírka byla vyhlášena 1. dubna 2004 s platností do 31. března 2005. K dnešnímu dni (18.2.2005) je stav sbírkového konta 110 945,- Kč. Přislíbeno bylo od města Vysokého 100 000,- Kč. Přála bych si, aby se konto sbírky nadále zvyšovalo a divadelní budova mohla zazářit novotou.

Výroční zpráva 2004

( výtah ze zprávy jednatelky spolku pro valnou hromadu 13.2.2004 )

Poprvé v roce 2003 jsme se sešli 2. ledna na zkoušce hry Noc na Karlštejně, kterou jsme reprízovali v sobotu 4. ledna. Každoroční školení zaměstnanců firmy P a P pak zahajuje letošní provoz na malém sále 3. ledna.
V lednu také začínají zkoušky na velikonoční představení – pohádku Růže pro princeznu. Do premiéry se na tuto hru konalo celkem 23 zkoušek.

Sluha dvou pánů
Se Sluhou dvou pánů zahajujeme nový rok v Polné u Jihlavy 18. ledna. 31. ledna pak hrajeme v Praze v divadle v Kobylisích a 7. února v Ústí nad Orlicí.
Výbor spolku se sešel poprvé 22. ledna a na 22. února byla svolána Valná hromada, na které byla mimo zhodnocení činnosti za uplynulý rok a seznámení s akcemi pro rok 2003 zvolena nová revizní komise v čele s Ing. Josefem Hejralem.

Schůze spolkového výboru se pak během roku konaly ještě 7x. Průběžně byly projednány akce, které se konaly v uplynulém období, akce plánované, byly projednávány potřebné opravy v budově a průběžné informace o připravovaných oslavách 650 let města v roce 2004. Z větších akcí v údržbě divadelní budovy byl dokončen nátěr střechy, započatý v roce 2002 a projednáno uspořádání veřejné sbírky na rekonstrukci budovy a topení.
Noc na Karlštejně byla uvedena v Jablonci nad Jizerou 24. ledna a den na to na domácí scéně ve Vysokém.

Pro děti ze školy v přírodě jsme v půběhu ledna a února třikrát sehráli loutkové představení. Další dětskou akcí byl Dětský maškarní bál 1. února. Bálová sezona pokračovala 8. února, bálem Oddílu cyklistiky Tělovýchovné jednoty a 15. února bálem „Po staru“, pořádaným vysockým Ústavem plastické chirurgie. Maškarní bál pro dospělé s názvem „Z pohádky do pohádky“ pořádáme 1. března a hned následující den se sál a jeviště vrací do divadelní úpravy.

O čtyři dny později totiž máme hrát Republiku za koně a fotbal. Pro nemoc Svatky Hejralové však bylo představení pár dní před uvedením zrušeno. Přesto se zkouší dál a 8. února hrajeme

Republiku za koně a fotbal …
Republiku na oblastní přehlídce ochotnického divadla jizerské oblasti v Lomnici nad Popelkou, kde jsme získali nominaci na národní divadelní přehlídku do Třebíče.Ceny za herecké výkony obdrželi Jan Vaverka st., Jiří Líbal a Jiří Šalda. Cenu za režii Petr Pýcha a Jan Vaverka ml., cenu za autorský text Petr Pýcha, cenu za scénografii Hana Pýchová j.h. a mimořádnou cenu za zvládnutí role při velkých zdravotních potížích Svatka Hejralová. Republika je pak v březnu odehrána ještě 15. v Miletíně.

Noc na Karlštejně se v březnu zkouší 4x a odehrána je 21. března v Hostinném a 27. března na přehlídce v Červeném Kostelci. 29. března pak naši diváci mohou shlédnout DS Vicena z Ústí nad Orlicí, který k nám přivezl komedii Právo na hřích.

V průběhu dubna zkoušíme loutkovou pohádku Začarovaný les. 12. dubna se po více než 3 letech naše loutková scéna opět vydala na zájezdové představení. Naposledy jsme s našimi loutkami vycestovali mimo domácí jeviště v listopadu 1999 do Francie. Tentokrát nás oslovila Oblastní galerie v Liberci s nabídkou sehrát loutkové divadlo v rámci akce Velikonoce v galerii. Svým vystoupením jsme tak rozšířili řady těch, kdo o víkendu v prostorách liberecké galerie předváděli ukázky lidové umělecké tvorby, tradičních řemesel,

Loutková scéna v Liberci
výtvarných technik a kulturních vystoupení s lidovou tematikou. Loutky pak během následujících 3 měsíců hrajeme ještě 5x na domácí scéně pro školy v přírodě.
10. dubna je velký sál divadla pronajat pro Společnost přátel zdravotně postižených dětí, která pro děti z vysockých a okolních škol uvádí každoroční kulturní pásmo s názvem Patříme k sobě.

Růže pro princeznu
18. dubna je generální zkouška a na Velikonoční něděli 20. dubna je uvedena v režii Jiřího Pošepného a Jana Vaverky ml. premiéra pohádky Růže pro princeznu. Reprízu pohádky uvádíme 25. dubna. Do léta jsme pak pohádku sehráli ještě 2x pro místní a okolní školy.

Koncem dubna opět zkoušíme Noc na Karlštejně a hrajeme 26. dubna v Harrachově a 7. května v Brništi. Ve stejné době se zkouší i Sluha dvou pánů, se kterým pak cestujeme do Příkrého, jihomoravských Čejkovic a Terezína.

Začátkem následujícího měsíce pak navazují zkoušky na Republiku za koně a fotbal, kterou odehrajeme 13. května ve Vyském a 16. května na národní divadelní přehlídce v Třebíči. Na závěrečném hodnocení přehlídky jsme převzali ocenění pro Petra Pýchu za text hry, Hanu Pýchovou j.h. – čestné uznání za návrh scény a hra obdržela 7. doporučení k účasti na Jiráskově Hronově 2003.
17. května bylo v divadle Krakonoš odehráno představení Střední pedagogocké školy Litomyšl „Viléme! Rome! Julie!“ v režii naší členky Daniely Hejralové.
V druhé polovině května proběhly na velkém sále zkoušky Recitačního kroužku městské knihovny a 20. května uvedl recitační kroužek pod režijním vedením Ivy Řehořové divadelní pásmo „Šejkspír? Shakespeare!“ pro místní základní školu. Veřejnost měla možnost toto velmi zdařilé představení shlédnout o 11 dní později.
Konec května se také nesl ve znamení údržby divadelní budovy. Provedli jsme úklid divadelní půdy, okolí budovy a připravili zásobu palivového dřeva na zimní období.

Každoroční Dětský den proběhl 7. června opět v prostorách městského parku a za vydatné pomoci ostatních dobrovolných spolků a organizací z Vysokého. Opomenout nemůžeme ani sponzory, z jejichž věcných a finančních darů byly pořízeny ceny, které 270 zúčastněných dětí vyhrálo při různých soutěžích a závěrečném slosování.

Dětský den

Další radostnou akcí pro děti, tentokrát organizovanou vysockou základní školou bylo slavnostní zakončení školního roku 2002/2003 na velkém sále divadla.

Slavnostní zakončení školního roku

Na závěr prázdnin, neděli 24. srpna připravila Slávka Hubačíková pásmo „Na pobytí s lidovou vypravěčkou“. Na pořadu večera byly poudačky spisovatelky Marie Kubátové, Jana Buchara a vysockého rodáka Prokopa Háska.

O občerstvení účastníků se v průběhu celé cesty bezchybně staral Karel Bárta.
5. ročník divadelního pochodu – Memoriál mirka Morávka – pořádáme v sobotu 30. srpna. Tentokrát příliš nepřálo počasí, což bylo ostatně znát i na poměrně nízké účasti. Členů a příznivců divadelního spolku Krakonoš se nakonec sešlo 23. Trasa pochodu vedla od divadla přes Tříč do Jablonce nad Jizerou, kde jsme absolvovali trochu netradiční exkursi do čističky odpadních vod. Trasa pochodu pak pokračovala podél železniční trati na Hradsko, přes zříceninu hradu Nístějka ke koupališti a celý pochod byl zakončen táborákem za divadelní budovou.

Poprázdninovou divadelní sezonu zahajuje Noc na Karlštejně. 5. září hrajeme na nádvoří hradu v Budyni nad Ohří, 12. v Libici nad Cidlinou spolu s pohádkou Růže pro princeznu a 26. září v Desné.

Po prázdninách také začínají zkoušky na Cestu kolem světa za 80 dní, jejíž uvedení plánuje režisér Jan Hejral st. na velikonoce roku 2004 a také v rámci oslav 650 let města v srpnu 2004.

Na 20. září je svolána brigáda na přípravu Krakonošova divadelního podzimu. A opět se zkouší Republika. Ta je 3. října odehrána v České Třebové a 4. října v Boleradicích.

Stavba scény v Boleradicích

34. ročník národní přehlídky Krakonošův divadelní podzim se koná ve dnech 10.-18. října. Přehlídku coby host zahájil Recitační kroužek městské knihovny pod vedením Ivy Řehořové představením „Šejkspír? Shakespeare!“. Podrobnosti o průběhu přehlídky naleznete na internetových stránkách http://www.kdpvysoke.cz/ . Za těch 33 přehlídkových ročníků ve Vysokém jsme již tak sehraný tým, že stejně jako minulá léta proběhl celý týden ke spokojenosti nás i návštěvníků. Všichni zainteresovaní na přehlídce se pak scházejí v neděli 18. října k úklidu budovy a zhodnocení uplynulého týdne. V dalších dnech se již pilně připravuje vánoční premiérové představení.

Po delší odmlce také oprašujeme Sluhu dvou pánů, se kterým 27. října získáváme 2. místo na přehlídce v Chlumci nad Cidlinou a 22. listopadu hrajeme v Červeném Kostelci. Oplácíme tak vlastně návštěvu našich kamarádů z Kostelce, kteří 8. listopadu přivezli našim divákům do Vysokého komedi Tři a tři je pět.
Na Mikuláše tradičně zkoušíme novou loutkovou pohádku. Tentokrát je to hra Princezna Jitřenka se vdává v režii Jana Hejrala ml. a hrajeme ji pro veřejnost, školy a školky celkem 3x.

Na dlouhou noc 23. prosince je generálka, 25. premiéra a 26. první repríza nové detektivky. V režii dalšího z našich členů Milana Schejbala, jinak také režiséra a uměleckého šéfa pražského Divadla ABC, jsme připravili hru Roberta Thomase Dvojí hra. Zkoušek se před premiérou konalo celkem 28. Poslední akcí v roce je pak loutková pohádka Princezna Jitřenka se vdává, kterou hrajeme pro děti 28. prosince.

Dvojí hra
Závěrem bych vás chtěla pro zajímavost seznámit s výčtem odehraných představení a akcí uskutečněných za posledních 10 let.
O umučení ježíše Krista 14 x
Nepijte vodu 6 x
Třetí zvonění 8 x
Pásmo písniček tanců a poudaček 65 x
Oldřiška 9 x
Komedyje o dvou kupcích a židoj Šilokoj 3 x
Kdes byl(a) v noci 9 x
Černá královna 4 x
Měšťák šlechticem 8 x
Dalskabáty hříšná ves 10 x
Charleyova teta 36 x
Potopa světa 9 x
Naši furianti 3 x
Zdaleka ne tak ošklivá jak se původně zdálo 10 x
Vzbouření v ústavu šlechtičen 4 x
Sluha dvou pánů 32 x
Republiku za koně a fotbal 14 x
Noc na Karlštejně 13 x
Růže pro princeznu 7 x
Dvojí hra 2 x

Mimo to jsme na malém sále zajistili občerstvení při 67 akcích ( školení, schůze, besídky), 10 svatbách, 8 karech a 51 ročníkových srazech. Jsou to opravdu zajímavá čísla a když si k tomu připočteme zkoušky to je hodin…

Výroční zpráva 2003

( výtah ze zprávy jednatelky spolku pro valnou hromadu 22.2.2003 )

Provoz v naší divadelní budově je každoročně zahájen na malém sále a to školením zaměstnanců firmy P a P.
20. ledna jsme absolvovali první zájezdové představení roku 2002. V Lázních Bělohrad jsme sehráli Sluhu dvou pánů. Koncem ledna následovala další repríza na domácí scéně a 1. února v Jablonci nad Jizerou.
Valná hromada byla svolána na 25. ledna. Po přečtení jednotlivých zpráv o činnosti za rok 2001 byla schválena úprava Stanov DS Krakonoš, ze které mimo jiné vyplývá, že volba výboru i starosty spolku bude probíhat jednou za 2 roky. Následovala volba 13ti členného výboru, který byl zvolen ve složení: Karel Bárta, Josef Hejral, Ing. Josef Hejral, Svatava Hejralová, Zdena Machačková, Robert Nesvadba, Eva Nesvadbová, Martina Poloprutská, Jiří Pošepný, Marta Šaldová, Marie Trunečková, Jan Vaverka st. a Jan Vaverka ml. Poté byla provedena volba starosty, kterým se stal Jan Vaverka st. a Josef Hejral byl doživotně ustanoven čestným starostou DS Krakonoš.
31. ledna odpoledne byla pro školu v přírodě sehrána loutková pohádka Kašpárek vždy vítězí, která byla na repertoáru po zbytek roku až do prosince.
Plesová sezóna roku 2002 začala dětským maškarním bálem 2. února. O týden později proběhl v divadelní budově SKI bál pořádaný tělovýchovnou jednotou a 16. února rocková zábava. Tím však výčet bálů nekončí. Hned 23. února pořádal ústav plastické chirurgie Ples Po staru a sezónu zakončil 2. března divadelní maškarní bál v rázu “Máme rádi zvířata”.

Na první výborové schůzi byly rozděleny činnosti a zodpovědnosti jednotlivých členů výboru a spolku takto:

Starosta DS – Jan Vaverka st.
Jednatelka DS – Eva Nesvadbová
Účetní – Marie Trunečková
Správa budovy – Josef Hejral st., Ing. Josef Hejral, Karel Bárta
Provoz občerstvení – Marta Šaldová
Technika – Jan Vaverka ml.
Matrikářka – Martina Poloprutská
Principál loutek – Jan Hejral st.
Správa kostýmů a rekvizit – Josef Hejral st., Zdena Machačková
Archiv – Josef Hejral st., Jan Hejral ml.
Prodej vstupenek – Jana Bláhová
Pokladník loutek – Josef Merc
Divácká šatna – Aleš Hejral

Koncem února jsme sehráli komedii Sluha dvou pánů v Brništi a 1. března jsme se s touto hrou zúčastnili oblastní přehlídky v Lomnici nad Popelkou. Zde obdrželi Jiří Pošepný a Pavlína Morávková cenu za herecký výkon. Hra obdržela cenu za inscenaci a postoupila na národní přehlídku do Třebíče.

V průběhu března proběhly také 4 zkoušky na “Vzbouření v ústavu šlechtičen” a 22. března jsme tuto hru uvedli v Jablonci nad Jizerou.

Sluha dvou pánů

Schůze spolkového výboru 20. března se zúčastnili také přátelé z francouzského Théatre sans lien a z Vrchlabí. Účelem společného setkání byl chystaný projekt česko-francouzského divadelního představení “Cesta kolem světa za 80 dní”, které se má odehrát v rámci oslav 650 let Vysokého v roce 2004. Režie se ujali za českou stranu Jan Hejral starší a za Francouze Daniel Guilbert. Časová realizace projektu byla naplánována na roky 2003 až 2004 s počátečními přípravami již v roce 2002.

Republiku za koně a fotbal
29. března proběhla generální zkouška a o dva dny později byla v premiéře uvedena autorská hra Petra Pýchy “Republiku za koně a fotbal aneb Obrázky z dějin národa Havlase Pavlaty” pod režijním vedením Petra Pýchy a Jana Vaverky mladšího. Snad i proto, že se hra týkala historie našeho města a kraje, byla uvedena s velkým úspěchem. Repríza nové hry se konala o týden později, 7. dubna.

V průběhu duna pokračovaly zkoušky na Vzbouření v ústavu šlechtičen. Se hrou jsme se zúčastnili oblastní přehlídky v Josefově Dole. Ceny za herecký výkon zde obdržely Alena Jandourková, Iva Metelková a Olga Šourková.

V dubnu jsme odehráli také Sluhu dvou pánů, a to 12. v Roztokách u Jilemnice a 17. v Chrasti u Chrudimi. A aby byl náš repertoár o něco pestřejší, proběhla 11. dubna první zkouška na Noc na Karlštejně v režii Marie Trunečkové.

Vzbouření v ústavu šlechtičen

Dopoledne 18. dubna zorganizovalo Sdružení přátel dětí zdravotně postižených ze Semil na velkém sále divadla vystoupení pro základní školy s názvem Patříme k sobě. Následující den jsme pak uvedli druhou reprízu “Republiky”.
Květen jsme začali opět Republikou. Hned prvního jsme ji předvedli divákům v Lomnici nad Popelkou, a 10. v Jablonci nad Jizerou. Sluhu dvou pánů jsme uvedli 14. května v Libici nad Cidlinou a 17. května na národní přehlídce v Třebíči, kde Jiří Pošepný obdržel cenu za herecký výkon a představení obdrželo doporučení na 4. místě na Jiráskův Hronov. Výčet našeho repertoáru roku 2002 není ještě u konce. 18. května byly odehrány 2 příběhy ze hry “Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo” na přehlídce v Kouřimi. Bylo to společné účinkování s divadelním souborem z Josefova Dolu, který měl tutéž hru ve stejné době na repertoáru.
V průběhu května se v divadelní budově konaly zkoušky recitačního kroužku pod vedením Ivy Řehořové. Pásmo s názvem “Divadlo o divadle aneb Humor na českých prknech” bylo uvedeno 30. května na velkém sále pro základní školu a 13. června dvakrát pro veřejnost.
Na 25. května byla svolána brigáda na jarní úklid okolo divadelní budovy a souběžně na malém sále probíhal ročníkový sraz.
Červen začal zkouškami na Republiku, kterou jsme uvedli 5. v Semilech. Pokračovaly také zkoušky na Noc na Karlštejně, kterých se od června do listopadu uskutečnilo celkem 43.

Dětský den
7. června proběhly přípravy a 8. června jsme uspořádali Dětský den opět v prostorách městského parku za divadlem. Pro děti bylo opět připraveno mnoho atrakcí, soutěží a pěkných cen a o občerstvení se starala obsluha ve stáncích a osazenstvo hospůdky v propadle. I tentokrát se zúčastnilo na 260 dětí a přibližně 700 dospělých. Vše se uklízelo v neděli 9. května.

Přípravný výbor národní přehlídky Krakonošův divadelní podzim se 12 června, letos již podruhé, sešel na malém sále a tradiční slavnostní zakončení školního roku 2001/2002 pro vysockou základní školu proběhlo na velkém sále v pátek 28. června.
Školní prázdniny sice začaly, ale na ty divadelní jsme si museli ještě chvíli počkat. V průběhu července jsme dvakrát zkoušeli Sluhu dvou pánů a 19. jsme hráli na nádvoří zámku v Dačicích. Na 26. července byla svolána schůzka přípravného výboru Krakonošova divadelního podzimu s výborem divadelního spolku na zajištění organizace 33. národní přehlídky.
Divadelní i školní prázdniny skončily 31. srpna. Na tento den připadlo konání již čtvrtého ročníku divadelního pochodu “Memoriál Mirka Morávka”. Trasa vedla od divadla přes Trojánky na zámek a hrad Navarov, dále se zastávkou ve Stanovém u Stašků a se závěrečným táborákem u Pece.

Divadelní pochod
Prázdniny nepřinesly jen obvyklé dovolenkové radovánky ale také srpnové záplavy, které postihly celou republiku a zanechaly za sebou obrovské škody. A tak 6. září proběhlo ve Vysokém benefiční představení Sluhy dvou pánů, jehož vstupné ve výši 12 250,-Kč jsme věnovali na povodňovou sbírku pořádanou městským úřadem. Další repríza Sluhy proběhla 14. září v Hostinném. Září pokračovalo zkouškami na Republiku a představením 27. v Turnově. Účast zde byla velice nízká – asi 40 diváků. Zato repríza hned druhý den ve Vysokém byla vyprodaná.

Z organizačních záležitostí proběhlo ve dnech 11.-15. září společné jednání s Francouzi k připravovanému společnému projektu Cesta kolem světa. 18. září se konala poslední schůzka přípravného výboru národní přehlídky dva dny nato organizační schůzka k zajištění přehlídky ze strany divadelního spolku.

Vlastní přehlídka pro nás začala už v sobotu 5. října úklidovou a přípravnou brigádou. V průběhu srpna a září proběhl nátěr střechy divadla a právě na této brigádě se musely důkladně uklidit především podkrovní prostory. Technika se sešla na přípravu přehlídky na druhý den, v neděli 6. října. Poslední “dolaďování” bylo ve středu 9. října a ještě těsně před zahájením přehlídky jsme odjeli se Sluhou dvou pánů do Stochova.

Krakonošův divadelní podzim byl zahájen v pátek 11. října právě naším Sluhou dvou pánů, kterého jsme uvedli jako host na zahájení 33. národní přehlídky. Program přehlídky byl velice bohatý a náročný na organizaci a pracovní nasazení všech zainteresovaných. Bližší informace o samotné přehlídce můžete čerpat z časopisu Větrník, jehož kompletní vydání najdete na http://www.kdpvysoke.cz . Po tomto náročném týdnu, se scházíme v neděli 20. října k úklidu a bilancování uplynulých dní.

Sluhou dvou pánů jsme Krakonošův divadelní podzim 2002 takříkajíc “orámovali”. Hned v pondělí 21. října totiž odjíždíme na zájezdové představení do Poděbrad a turné s touto hrou pokračovalo 7. listopadu v Úpici, 21. listopadu v Kutné Hoře a 23. listopadu v Desné.
Koncem října se také naplno rozjely zkoušky na česko-francouzskou verzi Cesty kolem světa. 16. a 17. listopadu proběhla jednání mezi českou a francouzskou stranou ohledně celého projektu. Během těchto jednání došlo bohužel ke značným názorovým neshodám na provedení hry mezi oběma stranami. Spolupráce na Cestě kolem světa byla následně zastavena s tím, že tato hra bude uvedena naším spolkem pouze v české verzi a v režii Jana Hejrala staršího. Pro společný mezinárodní projekt pak budeme hledat jiný titul.

Z loutkové scény vysockého divadla
Začátek prosince je každoročně spojen s loutkami. Pohádka “Hloupý Honza” se zkouší 4. prosince a 5. a 7. hrajeme pro mateřskou školu z Jablonce nad Nisou a Hobby klub z Liberce. Pokračujeme představením pro dětský Domov Tereza z Benešova u Semil a 14. prosince představením pro vysockou veřejnost. 6. prosince má na malém sále svoji tradiční mikulášskou besídku Ústav plastické chirurgie.

Blíží se čas vánoční premiéry Noci na Karlštejně a tak se zkouší i v neděli 1. prosince od 9 do 15 hodin. Během měsíce pak proběhlo dalších sedm zkoušek a generálka s tradičním posezením a zpěvem vánočních koled na Dlouhou noc. Premiéra hry Jaroslava Vrchlického “Noc na Karlštejně” v režii Mařenky Trunečkové je uvedena na Boží narození 25. prosince s reprízou Štěpána 26. prosince odpoledne. Obě představení byla vyprodána a to, že se líbila diváci potvrdili mohutným potleskem.

Noc na Karlštejně

27. prosince byla divadelní budova pronajata SKI klubu jako zázemí pro pořádání lyžařských závodů a večer se konala poslední schůze spolkového výboru v roce 2002.

Rok je u konce a nás čeká další divadelní činnost, ale to již v roce 2003.